Open navigation

Công văn 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 04/12/2023 Thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27712/SLĐTBXH-VL-ATLĐ

V/v thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Các tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố

Căn cứ Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ và điểm a Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2023 của Chính phủ, cụ thể như sau:

- Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 07/PLI ban hành Kèm theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ.

- Số liệu kỳ báo cáo: số liệu lao động nước ngoài tổng hợp từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023.

- Thời gian nộp báo cáo: Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 05/01/2024.

- Hình thức tiếp nhận báo cáo: tổ chức, doanh nghiệp truy cập vào link Google Form: https://forms.gle/4UuiAsoH6PwmRPwe7 hoặc quét mã QR code để truy cập đường link Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Thông qua Phòng việc - An toàn lao động) bao gồm số liệu lao động nước ngoài và bản chụp báo cáo có ký tên, đóng dấu đỏ (tập tin PDF) để tiện trong công việc theo dõi và tổng hợp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm thực hiện đúng quy định./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và Phó Giám đốc Sở;
 - Ban quản lý các KCX và CN TP;
 để thông tin đến doanh nghiệp
- Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP; để thông tin đến doanh nghiệp
- Phòng LĐ-TBXH TP Thủ Đức và các quận - huyệnđể thông tin đến doanh nghiệp
- Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM; để thông tin đến doanh nghiệp
- Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại TPHCM; để thông tin đến doanh nghiệp
- Lưu: VP, P.VLATLĐ (PCN).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Huỳnh Lê Như Trang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.