Open navigation

Công văn 1171/TCT-CS ngày 05/04/2023 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1171/TCT-CS

V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4788/CTĐLA-TTKT1 ngày 5/12/2022 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 112 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định:

“Điều 112. Nhiệm vụ, quyền hạn của thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế và công chức quản lý thuế trong việc kiểm tra thuế

1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế ra quyết định kiểm tra thuế có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

d) Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền kết luận, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế;”

- Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Trong đó, tại Chương VIII Thông tư số 80/2021/TT-BTC có quy định các nội dung về kiểm tra thuế thay thế quy định tại Thông tư số 156/2013/TT- BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ lãi tiền gửi Ngân hàng, Tổng cục Thuế đã có một số công văn trả lời: Công văn số 3253/TCT-CS ngày 30/8/2021 trả lời Cục Thuế thành phố Hải Phòng; Công văn số 2351/TCT-CS ngày 30/5/2016 trả lời Cục Thuế tỉnh Bình Dương; công văn số 2127/TCT-CS ngày 22/5/2017 trả lời Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (bản photocopy các công văn đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định của Luật Quản lý thuế và văn bản hướng dẫn thi hành để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;
 - Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG Mạnh Thị Tuyết Mai

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.