Open navigation

Công văn 526/TB-VPCP ngày 18/12/2023 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý phương thức

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 526/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2023

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG
TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CƠ CHẾ QUẢN LÝ,
PHƯƠNG THỨC, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
 VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Ngày 08 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế và đại diện Bộ Tư pháp.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Tài chính, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kết luận như sau:

1. Việc ban hành Nghị định khung với mục tiêu cải cách, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu là cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; bảo đảm triển khai đồng bộ các giải pháp theo lộ trình.

2. Hàng hóa thông quan phải nhanh chóng, thuận lợi, cắt giảm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức; áp dụng các nguyên tắc cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, trên cơ sở thay đổi phương thức quản lý, thông quan hàng hóa, các bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm. Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hóa trên môi trường điện tử, theo cơ chế một cửa, qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Nâng cao tính tự giác, tự chịu trách nhiệm của tổ chức kinh doanh; có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, tổ chức; các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm sau thông quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

3. Giao Bộ Tài chính làm việc với các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Tư pháp để rà soát kỹ lưỡng dự thảo Nghị định, áp dụng tối đa các nguyên tắc cải cách thuộc thẩm quyền của Chính phủ, bảo đảm phù hợp với các luật chuyên ngành và chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị định.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 01 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: TC, CT, GTVT, KHCN, NNPTNT, TP, YT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý , Thư ký TTg, PTTg Trần Lưu Quang, các Vụ: TH, PL, CN, KTTH, NN, KGVX, NC;
 - Lưu: VT, KSTT (02).LHQ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.