Open navigation

Công văn 8955/BCT-TTTN ngày 15/12/2023 Xây dựng đề án nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam năm 2024 (Đợt 2)

BỘ CÔNG THƯƠNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8955/BCT-TTTN

V/v xây dựng đề án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam năm 2024 (Đợt 2)

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: ...........................

Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình) tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 25 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02 tháng 8 năm 2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1979/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án, nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Công Thương thuộc Chương trình (Quyết định gửi kèm theo).

Để có cơ sở xem xét, lựa chọn các đề án, nhiệm vụ năm 2024, Bộ Công Thương đề nghị Quý đơn vị căn cứ Kế hoạch Chương trình đã phê duyệt tại Quyết định số 1979/QĐ-BCT, xây dựng các đề án, nhiệm vụ theo Đề cương gửi kèm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Hồ sơ đăng ký đề án, nhiệm vụ gửi về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) trước ngày 15 tháng 01 năm 2024 theo đường công văn để tổng hợp và tiến hành các quy trình phê duyệt đề án, nhiệm vụ theo quy định./.

Liên hệ: Nguyễn Thị Phong Lam Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, số điện thoại: 0919198258, email: lamntp@moit.gov.vn

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
 - Lưu: TTTN, ĐP (lamntp).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Bùi Nguyễn Anh TuấnĐỀ CƯƠNG XÂY DỰNG ĐỀ ÁN/NHIỆM VỤ

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VIỆT NAM NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số 8955/BCT-TTTN ngày 15 tháng 12 năm 2023)

I. Sự cần thiết của Đề án/nhiệm vụ

(Nêu sự cần thiết của Đề án/nhiệm vụ)

1. Căn cứ xây dựng Đề án/nhiệm vụ

2. Mục đích của Đề án/nhiệm vụ

3. Đối tượng và phạm vi của Đề án/nhiệm vụ

a) Đơn vị thực hiện

b) Đơn vị phối hợp

c) Đối tượng của Đề án/nhiệm vụ

d) Phạm vi của Đề án/nhiệm vụ

+ Không gian

+ Thời gian

4. Phương pháp xây dựng Đề án/nhiệm vụ

II. Nội dung chủ yếu của Đề án/nhiệm vụ

1. Thời gian triển khai

2. Địa điểm triển khai

3. Đối tượng thụ hưởng

4. Quy mô tổ chức

5. Nội dung chính triển khai của đề án/nhiệm vụ

III. Dự toán kinh phí thực hiện

(Có bảng dự toán kèm theo)

IV. Hiệu quả của Đề án/nhiệm vụ

(Đánh giá kết quả đạt được sau khi đề án/nhiệm vụ được triển khai)

DANH SÁCH

Gửi công văn số 8955/BCT-TTTN ngày 15 tháng 12 năm 2023

1. Các đơn vị thuộc Bộ: Tạp chí Công Thương, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.

2. Sở Công Thương các tỉnh biên giới Việt Nam giáp Trung Quốc, Lào, Campuchia: Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An.

3. Các đơn vị tuyên truyền: VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Biên phòng, Cục Truyền thông (Bộ Công an).

4. Các đơn vị chuyên môn thuộc các Bộ, ngành: Cục Cửa khẩu (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng).

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.