Open navigation

Công văn 5555/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2023 Thay đổi mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa của doanh nghiệp FDI

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5555/TCHQ-GSQL

V/v thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2023

 Kính gửi: Bộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI. Theo đó, doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập - tái xuất, tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì có phải áp dụng quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay không. Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Bộ Công Thương một số nội dung sau:

1. Tại khoản 4 mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04/4/2007 của Bộ Thương mại về điều kiện thanh lý hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp FDI quy định:

“b) Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện thanh lý bao gồm:

- Vật tư, thiết bị dôi dư sau khi hoàn thành xây dựng cơ bản hình thành doanh nghiệp;

- Máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên vật liệu và các hàng hóa khác khi doanh nghiệp vẫn đang hoạt động;

- Tài sản của doanh nghiệp sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động.

c) Điều kiện thanh lý hàng nhập khẩu:

Hàng nhập khẩu chỉ được thanh lý khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển:

+ Hết thời gian khấu hao;

+ Bị hư hỏng;

+ Để thu hẹp quy mô sản xuất hoặc thay đổi mục tiêu hoạt động;

+ Để thay thế máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển mới.

- Đối với nguyên vật liệu và các hàng hóa khác:

+ Dư thừa, tồn kho;

+ Không đảm bảo chất lượng;

+ Không phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”.

2. Tại khoản 3 Điều 85 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh lý, chuyển mục đích sử dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế của doanh nghiệp FDI; theo đó, khi thay đổi mục đích sử dụng thì phải kê khai, tính thuế trên tờ khai hải quan mới theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; trường hợp thanh lý theo hình thức xuất khẩu thì mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình tương ứng.

3. Tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ quy định quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu như sau:

“2. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác”.

Căn cứ các quy định dẫn trên, đề nghị Bộ Công Thương cho ý kiến về việc: doanh nghiệp FDI nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập - tái xuất, tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư để gia công, sản xuất xuất khẩu nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (có thể ngay sau khi nhập khẩu, trong hoặc sau quá trình sản xuất) thì khi thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu ra nước ngoài có phải áp dụng quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 không?

Tổng cục Hải quan mong nhận được ý kiến của Bộ Công Thương trước ngày 10/11/2023 để hướng dẫn các đơn vị thống nhất thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.