Open navigation

Công văn 3096/TCT-TTKT ngày 24/07/2023 Xác nhận ngoài danh sách rủi ro về hóa đơn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3096/TCT-TTKT

V/v xác nhận ngoài danh sách rủi ro về hóa đơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2023

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 06/0723 ngày 06/7/2023 của Công ty TNHH Quốc tế HAB (MST: 0315478696; Địa chỉ: 753 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: 0379825170) đề nghị xác nhận ngoài danh sách rủi ro hóa đơn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 26/10/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4532/TCT-TTKT chỉ đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh “V/v tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về quản lý, sử dụng hóa đơn”, theo đó kèm theo danh sách các doanh nghiệp để yêu cầu Cục Thuế rà soát phát hiện kịp thời các doanh nghiệp có vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn (trong đó có Công ty TNHH Quốc tế HAB). Đây là văn bản chỉ đạo trong nội bộ ngành thuế nhằm tăng cường công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn.

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Thuế quận 12 bám sát nội dung Công văn số 4532/TCT-TTKT (nêu trên), tiến hành rà soát, kiểm tra và có văn bản trả lời Công ty TNHH Quốc tế HAB theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo và gửi kèm bản sao Công văn số 06/0723 ngày 06/7/2023 của Công ty TNHH Quốc tế HAB để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Công ty TNHH Quốc tế HAB (để t/h);
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Tiến Trung

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.