Open navigation

Quyết định 2997/QĐ-BTC ngày 29/12/2023 Công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2024

BỘ TÀI CHÍNH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2997/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ NỢ
 CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2024

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 06 năm 2018 của Chính phủ về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 111/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2024 theo quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 2. Các nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, các nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Điều 1 Quyết định này, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở GD Ngân hàng Nhà nước;
- Sở GD Chứng khoán Việt Nam;
- Sở GD Chứng khoán Hà Nội;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
 - Lưu: VT, Vụ TCNH ( b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Đức ChiDANH SÁCH NHÀ TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG CÔNG CỤ NỢ CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 2997/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài chính)

TT

Mã TV

Tên nhà tạo lập thị trường

1

002

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

2

009

Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam

3

011

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM

4

069

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

5

MSB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam

6

MBB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội

7

TCB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam

8

TPB

Ngân hàng Thương Mại cổ phần Tiên Phong

9

VBA

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

10

VPB

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

11

ACB

Ngân hàng TMCP Á Châu

12

BID

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.