Open navigation

Công văn 5690/TCHQ-GSQL ngày 03/11/2023 Quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5690/TCHQ-GSQL

V/v quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2023

 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình theo dõi, kiểm tra việc quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số Chi cục Hải quan quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế còn lỏng lẻo, chưa sát sao trong việc giám sát, chưa thực hiện đúng quy định tại các Nghị định liên quan đến việc quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, cụ thể:

- Doanh nghiệp không duy trì các điều kiện để hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế quy định tại Điều 4 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhưng không Kiểm tra và báo cáo Tổng cục Hải quan để thực hiện việc tạm dừng, thu hồi Quyết định chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp;

- Quá 06 tháng liên tiếp doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế nhưng không kiểm tra và thực hiện thủ tục tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế;

- Doanh nghiệp chưa được Tổng cục Hải quan cho phép di chuyển địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế đã thực hiện việc di chuyển địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế đến địa điểm mới.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, khắc phục tình trạng trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan có liên quan thực hiện đúng quy định về quản lý hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 và Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ, lưu ý một số vấn đề sau:

- Phân công cụ thể Lãnh đạo Chi cục, Lãnh đạo đội, công chức thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế đảm bảo kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế để có biện pháp xử lý phù hợp. Không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, hết hạn thuê mặt bằng kinh doanh, không đáp ứng các điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, doanh nghiệp giải thể,... mà Chi cục không biết, không thực hiện các thủ tục để tạm dừng, thu hồi Quyết định chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

- Thường xuyên kiểm tra các điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp về vị trí, phần mềm, hệ thống camera giám sát. Trường hợp phát hiện không duy trì các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 thì báo cáo Tổng cục Hải quan thực hiện thu hồi Quyết định chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.

- Thực hiện đúng các quy định về giám sát hàng hóa đưa vào/đưa ra, luân chuyển giữa kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế; giám sát việc bán hàng miễn thuế; kiểm tra thường xuyên việc gửi dữ liệu điện tử đến Hệ thống phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
 - Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.