Open navigation

Công văn 6731/TCHQ-TXNK ngày 29/12/2023 Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6731/TCHQ-TXNK

V/v thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2023

 Kính gửi: Các Cục Hi quan tỉnh, thành phố.

Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 (Sao gửi kèm).

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (BTC) (để biết);
 - Lưu: VT, TXNK-M.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.