Open navigation

Công văn 52/HQTPHCM-GSQL ngày 09/01/2024 Hướng dẫn vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/HQTPHCM-GSQL

V/v hướng dẫn vướng mắc chng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa mu E

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần 

Địa chSố 52 - 54 - 56 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
 Thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 11/2023-ITL ngày 19/12/2023 của Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo Trần về việc vướng mắc chng từ chng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu E, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hi quan:

Căn cứ Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 4 Điều 15 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về t chối chứng từ chng nhận xuất x hàng hóa như sau:

a) Quá trình kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất x hàng hóa theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này nếu cơ quan hải quan có đủ cơ s xác định chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa không hợp lệ hoặc người xuất khu, người sản xuất không phối hợp kiểm tra xác minh xut xứ theo quy định tại điểm c khon 1 Điều 21 Thông tư này thì từ chối và x lý như sau:

- Đối với hàng hóa quy định tại điểm a khoản Điều 10 Thông tư này: hàng hóa nhp khu phải áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi hoặc thuế sut thông thường và được thông quan theo quy định;

Đề ngh Quý Công ty đối chiếu quy định tại khoản 4 Điều 15 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính với Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để xác định có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan hay không.

2. Việc bổ sung chứng t chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Điều 12 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất x hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đề ngh Quý Công ty nghiên cứu và đối chiếu với các quy định nêu trên. Trường hợp phát sinh vướng mắc khi làm thủ tục hải quan, Quý Công ty liên h trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
 - C
c trưng (để báo cáo);
 - Các Phó C
c trưng (để báo cáo);
 - Lưu: VT. Trang 
(3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
 Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.