Open navigation

Công văn 53/HQTPHCM-GSQL ngày 09/01/2024 Nhập khẩu module tự hành SPMT (không kết hợp ô tô đầu kéo)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/HQTPHCM-GSQL

V/v nhập khẩu module tự hành SPMT (không kết hợp ô tô đầu kéo)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại và tiếp vận Bo Tín
(Địa ch: 27 D8, Khu biệt thự Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,
 Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 29/12/2023, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 88/2023/CV-PPL của Công ty TNHH MTV thương mại và tiếp vận Bảo Tín về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu module tự hành SPMT (không cần kết hợp ô tô đầu kéo) đã qua sử dụng. Liên quan đến vấn đề nêu trên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu các văn bản sau:

Phụ lục I - Danh mục hàng hóa cấm xuất khu, cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Phụ lục I - Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước khi thông quan (đối với nhập khẩu); trước khi đưa ra thị trường (đối với sản xuất, lắp ráp) ban hành kèm theo Thông tư số 12/2022/TT-BGTVT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sn phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực nhập, nghiên cứu và đối chiếu quy định nêu trên. Trường hợp vướng mắc, Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng (Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải) để được hướng dẫn.

Cục Hi quan Thành phố Hồ Chí Minh trả lời để Quý Công ty được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Các phó Cục trưởng (đ
ể báo cáo);
 - Lưu: VT. Hạnh (03b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Vương Tuấn Nam

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.