Open navigation

Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 18/01/2024 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 175_NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia của Bộ Tư pháp

BỘ TƯ PHÁP
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP
NGÀY 30/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
  “ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA” CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 98/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt “Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia” của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để p/h);
- Bạn Chỉ đạo CĐS Ngành Tư pháp (để chỉ đạo t/h);
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Mai Lương KhôiKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP
NGÀY 30/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
 “ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA” CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 175/NQ-CP), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP bảo đảm thống nhất, đồng bộ với các Hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu quốc gia và tiến trình chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Tư pháp, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch được xây dựng bám sát nội dung Nghị quyết số 175/NQ-CP, các nhiệm vụ cụ thể phải phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ, của các đơn vị thuộc Bộ, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả.

- Xác định các nhiệm vụ cụ thể để phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu và làm cơ sở để kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện.

II. NỘI DUNG

Các nội dung chính để triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP bao gồm:

1. Rà soát, xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý để triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

2. Rà soát, tích hợp, đồng bộ dữ liệu và chuyển đổi hệ thống thông tin của Bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Các nội dung nhiệm vụ cụ thể được xác định tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước (nguồn kinh phí thường xuyên và kế hoạch vốn giao năm hàng năm thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn của Bộ Tư pháp) và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và căn cứ vào Kế hoạch này lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 175/NQ-CP. Báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Kế hoạch theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ.

2. Các đơn vị xây dựng pháp luật thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan theo yêu cầu tại Nghị quyết số 175/NQ-CP và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 175/NQ-CP của Bộ Tư pháp.

3. Các đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì thực hiện các Dự án đầu tư công về công nghệ thông tin; các đơn vị được giao quản lý Cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia nghiêm túc nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 175/NQ-CP.

4. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì tổng hợp đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh để bảo đảm hành lang pháp lý triển khai hiệu quả Nghị quyết số 175/NQ-CP.

5. Cục Công nghệ thông tin chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; định kỳ hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

6. Cục Kế hoạch - Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí nguồn kinh phí hợp pháp, hợp lý, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 175/NQ-CP và Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP của Bộ Tư pháp.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vấn đề vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Cục Công nghệ thông tin để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết./.PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP
NGÀY 30/10/2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
 “ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA” CỦA BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 18/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí

Ghi chú

I

XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN CƠ SỞ PHÁP LÝ

1

Tổng hợp đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh và đôn đốc thực hiện chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh để bảo đảm hành lang pháp lý triển khai hiệu quả Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

Các đơn vị thuộc bộ

Thường xuyên

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

2

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ

- Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc tịch;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

- Tổng Cục Thi hành án dân sự;

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

3

Phối hợp Bộ Công an rà soát, đánh giá các văn bản pháp luật có quy định liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2024

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

4

Phối hợp với Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2024

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

5

Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia

Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế

Cục Công nghệ thông tin

Quý I /2024

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

6

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về Chiến lược dữ liệu, Tiêu chuẩn dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 9/2024

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

7

Phối hợp với Bộ Công an tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về quy chế quản lý, khai thác Trung tâm dữ liệu quốc gia

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 9/2024

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

8

Phối hợp Bộ Công an xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản liên quan đến việc triển khai, quản trị, vận hành của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

9

Kiểm tra đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

II

TÍCH HỢP, ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU VÀ CHUYỂN ĐỔI CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VỀ TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA

1

Rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu (đặc biệt các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và các trường thông tin cần khai thác

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I /2024

Thông tin rà soát

 

 

2

Tích hợp, đồng bộ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu của Bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia

- Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc tịch;

- Cục Trợ giúp pháp lý;

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia;

- Tổng Cục Thi hành án dân sự;

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin

Theo lộ trình triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia

Các hệ thống thông tin được tích hợp, đồng bộ về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Ngân sách nhà nước

 

3

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất nhu cầu sử dụng để cài đặt, vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu hộ tịch tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc tịch

Cục Công nghệ thông tin

Quý I/2024

Phương án đề xuất

 

 

4

Chuyển đổi hệ thống Cơ sở dữ liệu hộ tịch về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc tịch

Cục Công nghệ thông tin

Năm 2026

Hệ thống Cơ sở dữ liệu hộ tịch được chuyển về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Ngân sách nhà nước

 

5

Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý III /2025

Kết nối, chia sẻ dữ liệu

Ngân sách nhà nước

 

6

Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch triển khai cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Hộ tịch, chứng thực, quốc tịch

Cục Công nghệ thông tin

Thường xuyên

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

Ngân sách nhà nước

 

7

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV /2024

Các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được rà soát, bổ sung

 

 

8

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án của Bộ hàng năm và định kỳ theo lộ trình của Đề án

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Báo cáo

Ngân sách nhà nước

 

9

Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

Văn bản

Ngân sách nhà nước

 

10

Phối hợp với Bộ Công an rà soát hiện trạng công nghệ thông tin tại Bộ (số lượng rack; danh mục thiết bị bảo mật; danh mục thiết bị mạng; danh mục máy chủ; danh mục thiết bị lưu trữ; danh mục công nghệ nền tảng) đang sử dụng và dự kiến nhu cầu đầu tư, trang cấp trong giai đoạn 2023-2025

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I /2024

Thông tin rà soát

 

 

11

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo lộ trình do Bộ Công an đề xuất

Phương án đồng bộ dữ liệu

Ngân sách nhà nước

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.