Open navigation

Công văn 238/TCT-TTKT ngày 18/01/2024 Chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 238/TCT-TTKT

V/v Chính sách thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty CP Khang Nông
(Địa chỉ: Lô 6/13+6/15 Khu công nghiệp Phan Thiết, xã Phong Nam, TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận)

Trả lời công văn số 02/ĐKN-KN ngày 26/12/2023 của Công ty CP Khang Nông về việc không áp dụng khống chế chi phí lãi vay khi tính thuế TNDN đối với giao dịch liên kết, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định xác định tổ chức tín dụng là doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 4 Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

- Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

- Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 16 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

- Căn cứ quy định về phạm vi điều chỉnh của các giao dịch liên kết tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

- Căn cứ quy định về các bên có quan hệ liên kết tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

- Căn cứ quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp một doanh nghiệp (bao gồm cả tổ chức tín dụng là ngân hàng) bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ hình thức nào nếu thỏa mãn quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì được xác định là các bên có quan hệ liên kết. Khi đó, các giao dịch liên kết quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì chi phí lãi vay được trừ được xác định theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời được xác định theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Công ty CP Khang Nông phải chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Công ty có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế, hành vi hành chính liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định hiện hành. Trường hợp Công ty khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì vẫn phải chấp hành quyết định xử phạt theo quy định? việc khiếu nại, khởi kiện được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty CP Khang Nông được biết./

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC THANH TRA - KIỂM TRA THUẾ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Tô Kim Phượng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.