Open navigation

Công văn 231/TCT-CS ngày 17/01/2024 Sử dụng chứng từ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/TCT-CS

V/v sử dụng chứng từ

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15817/CTTPHCM-TTHT ngày 29/12/2023 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về sử dụng chứng từ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện công văn số 5029/TCT-PC ngày 09/11/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc ban hành công văn hướng dẫn chính sách thuế, quản lý thuế liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Hồ Chí Minh được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.