Open navigation

Công văn 1251/BHXH-TCCB ngày 28/04/2023 Tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1251/BHXH-TCCB

V/v tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 280/CĐ-TTg về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương.

Để thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường trách nhiệm; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sao gửi kèm theo Công văn này), Quy chế làm việc của Ngành BHXH Việt Nam, Chỉ thị số 2165/CT-BHXH ngày 21/7/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử, cải cách thủ tục hành chính, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới của Ngành BHXH Việt Nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp, tích cực, chủ động giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm cá nhân, trực tiếp và toàn diện trước Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc và trước pháp luật đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, được phân công, ủy quyền, được giao nhiệm vụ.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

a) Tập trung rà soát, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ngành sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc tại cơ quan, đơn vị, cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; cụ thể, cá thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, rút ngắn thời gian thực hiện.

b) Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, thực hiện nhiệm vụ, nhất là kiểm tra đột xuất. Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

c) Trường hợp đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định những vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền thì phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Xử lý nghiêm minh những hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu, tham nhũng, tiêu cực.

d) Biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị, tập thể, công chức, viên chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nói, dám nghĩ, dám làm, chủ động, sáng tạo vì lợi ích chung.

3. Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản có liên quan và Công văn này.

4. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Ngành và thực hiện nghiêm túc Công văn này./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TT Chính phủ Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- HĐQL BHXH (để b/c);
- TGĐ; các Phó TGĐ;
- Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
 - Lưu: VT, TCCB(2).

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.