Open navigation

Công văn 234/KH-BHXH ngày 26/01/2024 Hoạt động đối ngoại của Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2024

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 234/KH-BHXH 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2024

Căn cứ Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại;

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (BHXH);

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-BHXH ngày 15/12/2021 của BHXH Việt Nam ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 935/KH-BHXH ngày 30/9/2021 của BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại Ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Kế hoạch số 1711/KH-BHXH ngày 08/6/2023 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc về BHXH;

Thực hiện Kế hoạch số 4224/KH-BHXH ngày 14/12/2023 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam;

BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 như sau:

I. YÊU CẦU

1. Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quản lý tập trung của BHXH Việt Nam đối với các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của Ngành BHXH Việt Nam (sau đây gọi là Ngành) nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Ngành trong các hoạt động đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của Ngành và đất nước.

2. Triển khai và tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hiệu quả Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH, Thỏa thuận hành chính thực hiện Hiệp định và các nhiệm vụ của BHXH Việt Nam được giao tại Quyết định số 436/QĐ-TTg.

3. Phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được giao có liên quan đến hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại.

4. Các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường gắn kết chặt chẽ quan hệ công tác đối ngoại giữa trung ương và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành.

5. Các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại phải có nội dung cụ thể và xác định rõ kết quả dự kiến, thời hạn hoàn thành, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp; bố trí đủ nguồn lực và tổ chức thực hiện cụ thể bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn hoạt động của địa phương, đơn vị.

6. Yêu cầu các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ công tác đối ngoại, thông tin đối ngoại; khuyến khích các sáng kiến đổi mới, sáng tạo trong xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.

7. Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ thường xuyên và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động đối ngoại, thông tin đối ngoại của Ngành.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Kế hoạch Thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025 của Ngành; đổi mới, sáng tạo và chủ động thích ứng nhằm khai thác tối đa tiềm năng, cơ hội và điều kiện thuận lợi của quá trình hợp tác, hội nhập quốc tế để phát triển Ngành; tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực và quốc tế; hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tiếp tục quán triệt trong toàn Ngành việc thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ công tác đối ngoại phục vụ chương trình công tác trọng tâm của Ngành năm 2024.

- Truyền thông đối ngoại hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành thông qua các đoàn BHXH Việt Nam đi công tác nước ngoài, nhân dịp các đối tác quốc tế đến làm việc với BHXH Việt Nam; thông qua các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của Ngành.

- Tham gia tích cực triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH.

- Ký kết và tổ chức thực hiện các thỏa thuận quốc tế giữa BHXH Việt Nam với các tổ chức, đối tác quốc tế hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành.

- Tích cực triển khai các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, chủ động, tích cực đóng góp và phát huy vai trò dẫn dắt trong các diễn đàn an sinh xã hội khu vực, thế giới.

- Chú trọng thu hút, vận động kịp thời, quản lý hiệu quả các nguồn lực quốc tế, cả về tài chính và kỹ thuật, tận dụng tốt các cơ hội từ các xu thế mới mang lại để xây dựng Ngành hiện đại, phát triển.

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để góp phần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đầu mối đối ngoại của Ngành, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

- Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại từ trung ương đến địa phương trên cơ sở thống nhất, phát huy sức mạnh trong toàn Ngành, chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả nhằm nhằm nâng cao vị thế và uy tín của Ngành.

III. NHIỆM VỤ

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện: từ nguồn chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2024 giao cho các đơn vị.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Hợp tác quốc tế

- Chủ trì theo dõi, đánh giá, đề xuất điều chỉnh và xây dựng, triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2024 đảm bảo hiệu quả và đúng quy định, hướng dẫn.

- Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại của Ngành năm 2024 trình lãnh đạo Ngành xem xét, phê duyệt.

- Đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đối ngoại theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

- Theo dõi, đánh giá việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại; thực hiện chấm điểm thi đua về lĩnh vực công tác hợp tác quốc tế đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Vụ Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với Vụ Hợp quốc tế trong công tác trình Tổng Giám đốc cử cán bộ tham gia các đoàn công tác thực hiện nhiệm vụ đối ngoại của Ngành.

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế trong công tác quản lý và sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao của công chức, viên chức của Ngành theo quy định.

3. Văn phòng BHXH Việt Nam

Tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại của Ngành vào dự toán chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 của Văn phòng BHXH Việt Nam trình lãnh đạo Ngành xem xét phê duyệt và gửi Vụ Tài chính - Kế toán tổng hợp chung vào dự toán chi quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2024 của Ngành.

4. Vụ Tài chính - Kế toán

Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại của Ngành từ nguồn chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN năm 2024 cho các đơn vị.

5. Các đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Cung cấp thông tin, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

6. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại của BHXH tỉnh, thành phố và thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đối ngoại theo Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ngành.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 của Ngành BHXH Việt Nam, yêu cầu các đơn vị thuộc BHXH Việt Nam nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN (để t/h);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để t/h);
 - Lưu: VT, HTQT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đào Việt ÁnhKẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2024 CỦA NGÀNH BHXH VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 234/KH-BHXH ngày 26 tháng 01 năm 2024 của BHXH Việt Nam)

TT

Hoạt động

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

A

MỤC TIÊU CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA NGÀNH

1

Nhiệm vụ 1: Phối hợp xây dựng quy trình và triển khai thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Hàn Quốc về BHXH theo Quyết định số 436/QĐ-TTg ngày 25/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực an sinh xã hội

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

2

Nhiệm vụ 2: Thu hút, vận động nguồn lực quốc tế hỗ trợ nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm 2024

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

B

CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM 2024

I

HOẠT Đ ỘNG HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 30 N Ă M THÀNH LẬP NGÀNH BHXH VIỆT NAM

1

Hội thảo quốc tế "Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 30 năm phát triển và hội nhập"

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Quý IV

2

Truyền thông về 30 năm xây dựng và phát triển BHXH Việt Nam trên Cổng thông tin điện tử tiếng Anh của Ngành, xây dựng các chuyên đề về công tác đối ngoại trên các kênh truyền hình ký kết hợp tác với BHXH Việt Nam và thông qua các hoạt động đối ngoại của Ngành

TT

Tháng 1-12

3

Truyền thông đối ngoại hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành thông qua các đoàn BHXH Việt Nam đi công tác nước ngoài và nhân dịp các đối tác quốc tế đến làm việc với BHXH Việt Nam

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

4

Ký kết các Thoả thuận hợp tác với các đối tác quốc tế hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

4.1

Ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với đối tác Pháp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và BHYT giai đoạn 2024-2026

CSYT, GĐĐT, TT, PC

Quý I

4.2

Ký kết Thoả thuận thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH và Thỏa thuận hành chính với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc kèm theo các quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Quý I

4.3

Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác năm 2017 với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc; thảo luận, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Quý II

4.4

Thảo luận, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026 với Cơ quan Hưu trí quốc gia Nhật Bản

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Quý III

4.5

Ký kết Biên bản hợp tác với Cơ quan An sinh Xã hội Malaysia về thực hiện chính sách an sinh xã hội tạo thuận lợi cho người lao động Việt Nam tại Malaysia và người lao động Malaysia tại Việt Nam

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Quý I/II

II

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ

1

Chương trình hợp tác với đối tác Pháp triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký

CSYT, GĐĐT, TT, VKH

Tháng 1-12

2

Chương trình hợp tác với đối tác Đan Mạch triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký

CSYT, GĐĐT, TCCB

Tháng 1-12

3

Chương trình hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ về tái cấu trúc thủ tục hành chính, triển khai Chuyển đổi số Ngành

CNTT, VP

Tháng 1-12

4

Chương trình hợp tác với đối tác Lào triển khai hoạt động tại Kế hoạch hoạt động năm 2024 trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ hợp tác đã ký

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Tháng 1-12

5

Chương trình hợp tác với Ngân hàng Thế giới và các đối tác quốc tế khác về hỗ trợ mở rộng diện bao phủ và nâng cao hiệu quả BHXH tự nguyện

CSXH, TST, CNTT, TT, TCKT

Tháng 1-12

6

Chương trình hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới về nâng cao năng lực của BHXH Việt Nam về thực hiện Luật BHYT hướng tới BHYT toàn dân

CSYT, CNTT, GĐĐT, TCKT, VP

Tháng 1-12

7

Chương trình hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2024: 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo quỹ 

- Đào tạo quản lý đầu tư quỹ

ĐTQ, TST, VKH, Tổ nghiên cứu tính toán dự báo cân đối quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Tháng 1-12

8

Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, tham vấn kinh nghiệm quốc tế về sửa đổi Luật BHXH và Luật BHYT

Tổ công tác nghiên cứu về sửa Luật BHXH và Luật BHYT

Tháng 1-12

III

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

1

Các hội nghị, hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

2

Các hội nghị, hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHYT

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

3

Các hội thảo trực tuyến với Cơ quan Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc trao đổi, thảo luận dự thảo Biên bản kèm theo các quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH và Thỏa thuận hành chính

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

4

Các hội thảo tham gia ý kiến dự thảo Biên bản thực hiện, quy trình, biểu mẫu, cơ chế phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH và Thỏa thuận Hành chính với sự tham gia của các đại biểu BHXH Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, Bộ ngành có liên quan

Tháng 1-12

5

Hội thảo quốc tế triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc v ề BHXH

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

6

Hội nghị, hội thảo trao đổi, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHXH để đảm bảo phù hợp với Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc v ề BHXH

PC, CSXH, TCCB

Tháng 1-12

7

Hội thảo về quản lý, kiểm soát chi phí bệnh mạn tính

CSXH, CSYT

Quý I

8

Hội thảo về truyền thông nâng cao nhận thức người tham gia BHXH, BHYT

CSYT, TT

Quý III

9

Hội thảo Giới thiệu hệ thống phần mềm giám định trong thanh toán BHYT

GĐĐT

Quý IV

10

Chia sẻ thực trạng, kinh nghiệm thanh toán chi phí dược phẩm, vật tư y tế từ nguồn quỹ BHYT; và vai trò của cơ quan BHYT trong quá trình sử dụng, thanh toán chi phí dược, vật tư y tế

CSYT

Tháng 1-12

11

Tổ chức hội thảo tham vấn kinh nghiệm quốc tế về thực hiện Luật BHYT và góp ý xây dựng các chính sách liên quan

CSYT

Tháng 1-12

12

Hội thảo khu vực về chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến BHXH tự nguyện

Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

Tháng 5-6

13

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Xây dựng và thực hiện thỏa thuận an sinh xã hội song phương, đa phương

Các đơn vị nghiệp vụ liên quan

Quý II

14

Hội thảo quốc tế về Mở rộng bao phủ cho lao động phi chính thức và ký kết và thực hiện thỏa thuận ASXH song phương, đa phương.

ISSA, các đơn vị nghiệp vụ liên quan

Quý II

IV

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG QUỐC TẾ

1

Các khóa bồi dưỡng, tập huấn quốc tế về kỹ năng, phương pháp truyền thông hiện đại tại Trung ương và địa phương (theo các cụm)

TT, TCBH, BHXH các địa phương

Tháng 1-12

2

Các khóa tập huấn, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại với cán bộ đối ngoại của Ngành (theo các cụm)

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

3

Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn triển khai thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về bảo hiểm xã hội (tại 3 miền Bắc, Trung, Nam)

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

4

Chương trình Tập huấn “Mô hình dự báo bền vững tài chính quỹ BHXH”

VKH, ĐTQ, TCKT, KHĐT

Tháng 1

5

Đào tạo về kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện

TT, TCBH, TST

Tháng 1-12

6

Bồi dưỡng quốc tế về phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

7

Bồi dưỡng quốc tế về thực hiện chuyển đổi số trong quản lý điều hành thực hiện hệ thống an sinh xã hội

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

8

Bồi dưỡng quốc tế về chất lượng dịch vụ

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

9

Bồi dưỡng quốc tế về quản trị an sinh xã hội

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

V

THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

1

Thông tin đối ngoại qua các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản

VP, TT, TCCB

Tháng 1-12

2

Tuyên truyền, phổ biến nội dung và việc tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH thông qua các phương tiện và hình thức truyền thông trong và ngoài Ngành

TT, BHXH các địa phương

Tháng 1-12

3

Nâng cao, phối hợp cung cấp thông tin liên quan hoạt động đối ngoại của Ngành cho các cơ quan báo chí ngoài Ngành

TT

Tháng 1-12

4

Xây dựng ấn phẩm thông tin đối ngoại (bản tin, phóng sự, tọa đàm, các clip đồ họa, tờ rơi tờ gấp…) tiếng Việt và tiếng Hàn về thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại hàn Dân Quốc về BHXH

Tổ công tác thực hiện Hiệp định, TT, TCBH

Tháng 1-12

5

Nâng cao, phối hợp tuyên truyền các nội dung về việc đàm phán, ký kết Hiệp định về BHXH giữa Việt Nam và Nhật Bản

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

 

6

Thực hiện nâng cấp ứng dụng VssID các phiên bản ngôn ngữ nước ngoài

CNTT

Tháng 1-12

7

Nâng cao chất lượng phục vụ công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại của Ngành, địa phương

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và BHXH các địa phương

Tháng 1-12

8

Xây dựng, sản xuất các sản phẩm thông tin đối ngoại hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Ngành

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Tháng 1-12

9

Cập nhật sách và phim giới thiệu BHXH Việt Nam

Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan

Quý I

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.