Open navigation

Công văn 30/TCHQ-GSQL ngày 03/01/2024 Nhập khẩu sản phẩm phụ gia thức ăn chăn nuôi chứa tiền chất formic acid

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HI QUAN
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/TCHQ-GSQL

V/v nhập khẩu sản phẩm phụ gia TĂCN chứa tiền cht formic acid

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửiBộ Công Thương.

Tổng cục Hải quan nhận được phn ánh vướng mắc liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi có chứa tiền chất xin trao đổi với quý Bộ nội dung cụ th như sau:

Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi có thành phần Acid formic thuộc Danh mục tiền chất IVB ban hành kèm Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 quy định các Danh mục chất ma túy và tiền chất. Cơ quan được phân công quản lý là Bộ Công Thương. Theo thông tin từ doanh nghiệp thì doanh nghiệp đã khai báo trên Cng thông tin một cửa quốc gia đ xin cp giy phép nhập khẩu tin chất nhưng Cục Hóa chất đã từ chi cấp giấy phép với lý do: hàng thức ăn chăn nuôi không phải là hàng hóa thuộc đối tượng hóa chất theo khoản 1 Điều 8 Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi b sung một số điều của Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Căn cứ Điều 17 Luật Phòng chống ma túy thì việc nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập chất ma túy, tiền chất phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Căn cứ Điều 19 Nghị định số 105/2021/NĐ-CP ngày 04/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy thì Bộ Công Thương có trách nhiệm cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất quy định tại Danh mục tiền chất do Chính phủ quy định (trừ các tiền chất do Bộ Công an, Bộ Y tế quản lý và cho phép); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu thuốc thú y có chứa ma túy, tiền chất.

Như vậy, theo phân công đối với Bộ Công Thương tại Nghị định số 105/2021/NĐ-CP dẫn trên thì không có loại trừ quản lý đối với trường hợp thức ăn chăn nuôi có chứa tiền chất, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng không quản lý thức ăn chăn nuôi có chứa tiền chất.

Để đm bảo công tác quản lý nhà nước, đáp ứng quy định về phòng, chống ma tuý, đồng thời để có cơ sở gii quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đ nghị Bộ Công Thương có ý kiến đi với vướng mc dẫn trên, cụ th: thức ăn chăn nuôi có chứa tiền chất có thuộc đối tượng phải xin giấy phép nhập khẩu tiền chất theo quy định tại Luật Phòng chống ma túy hay không?

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Tổng cục Hải quan trong ngày 10/01/2023 để hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Trân trọng./.

  

Nơi nhận:
Như trên;
Cục Hải quan các tnh, thành phố;
Công ty TNHH Dinh Dưỡng Chăn nuôi Jily Phú Khải
 (2/7 Đường 
nh Phú 14, Kp. Trung, P. Vĩnh Phú, TP. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam);
Lưu: VT, GSQL(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Văn Thọ

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.