Open navigation

Công văn 428/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2024 Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 428/TCHQ-TXNK

V/v chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH XNK gỗ An Lạc.
(Lô CN3, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, thị trấn Quốc Oai,
 huyện Quốc Oai, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 202312/ALTC-CV ngày 10/11/2023 của Công ty TNHH XNK gỗ An Lạc đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “1. Các trường hợp hoàn thuế:...

c) Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nhập thuế xuất khẩu;

2. Hàng hóa quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này được hoàn thuế khi chưa qua sử dụng, gia công, chế biến”;

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản a khoản 17 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định: “Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phái tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu, gồm:

a) Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài bao gồm xuất khẩu trả lại chủ hàng, xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan.

Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu;

…”

Căn cứ khoản 1 Điều 37a được bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “1. Các trường hợp không thu thuế:

a) Không thu thuế đối với hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế nhưng chưa nộp thuế theo quy định tại Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 Nghị định này.

b) Không thu thuế đối với hàng hóa không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu quy định tại Điều 33, Điều 34 Nghị định này”.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/20215 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định về việc khai báo mã miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế trên tờ khai hải quan.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng trong khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Thủ tục không thu thuế đối với trường hợp không phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

Việc khai báo mã miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế trên tờ khai hải quan được thực hiện đối với các trường hợp miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và Bảng mã miễn thuế, giảm thuế, không chịu thuế được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

Đề nghị Công ty TNHH XNK gỗ An Lạc nghiên cứu các quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp thực tế của doanh nghiệp để xác định cụ thể thủ tục hải quan và chính sách thuế tương ứng. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ các cơ quan có liên quan hoặc cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
 - Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đặng Sơn Tùng

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.