Open navigation

Công văn 706/VPCP-KTTH ngày 29/01/2024 Lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/VPCP-KTTH

V/v lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;
- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 - Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 373/BKHĐT-QLĐT ngày 15 tháng 01 năm 2024 về việc lựa chọn đơn vị tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, quyết định việc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý đại diện và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra chống trợ cấp đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan; bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình; trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với với Bộ Công Thương trong quá trình xử lý vụ việc nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, các Vụ: PL, NN, QHQT;
 - Lưu: VT, KTTH (3).TLK

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.