Open navigation

Quyết định 140/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2024 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 175_NQ-CP phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
 - Lưu: VT, CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Hoàng Minh SơnKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TRUNG TÂM DỮ LIỆU QUỐC GIA TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ đã đã được phân công trong Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 175/NQ-CP);

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị liên quan trong việc triển khai Đề án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

2. Thực hiện rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu thông tin có liên quan đến con người được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ và phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người thuộc phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia.

3. Thực hiện rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và trình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

4. Chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở giáo dục đại học xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quản trị, vận hành các Trung tâm dữ liệu.

5. Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin được triển khai cài đặt, vận hành tại Trung tâm dữ liệu quốc gia.

6. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

7. Tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm và theo hoạt động của Đề án trong phạm vi Bộ, ngành.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 và các năm tiếp theo (theo lộ trình triển khai Đề án), theo quy định hiện hành và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện.

3. Cục Công nghệ thông tin là đầu mối theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các giải pháp cần thiết, để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ./.PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 175/NQ-CP NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2023 TẠI BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

Kết quả/Sản phẩm dự kiến

1

Rà soát, thống kê các trường thông tin có trong cơ sở dữ liệu (đặc biệt các thông tin có liên quan đến con người) đang được quản lý theo các quy trình, nghiệp vụ chuyên ngành và các trường thông tin cần khai thác

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2024

Báo cáo rà soát

2

Phối hợp với Trung tâm dữ liệu quốc gia xây dựng phương án đồng bộ dữ liệu con người theo phạm vi quản lý về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Theo lộ trình do Bộ Công an đề xuất

Tài liệu mô tả phương án đồng bộ dữ liệu

3

Rà soát, bổ sung các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin theo tiêu chuẩn của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Từ Quý IV/2024

Các hệ thống thông tin (HTTT) đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn thông tin

4

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng Kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ quản trị, vận hành các Trung tâm dữ liệu

Cục Công nghệ thông tin

Các cơ sở giáo dục đại học; Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý I/2024

Kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

5

Rà soát, khảo sát, nghiên cứu, đề xuất và trình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình thuộc phạm vi quản lý theo quy định

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý II/2024

Văn bản đề xuất và trình phê duyệt các dự án, nhiệm vụ

6

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật để đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu về con người giữa Trung tâm dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Các đơn vị có liên quan

Vụ Pháp chế

Từ Quý IV/2024

Văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung; Văn bản sửa đổi, bổ sung phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu về con người

7

Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và tiến hành chuyển hệ thống về Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Quý II/2025

Các hệ thống cơ sở dữ liệu ngành do Bộ quản lý hoạt động an toàn, ổn định tại Trung tâm dữ liệu quốc gia

8

Kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan trong và ngoài Bộ

Quý III/2025

Các HTTT (có nhu cầu) do Bộ quản lý được kết nối Trung tâm dữ liệu quốc gia

9

Tổ chức tổng kết, đánh giá hàng năm và theo hoạt động của Đề án trong phạm vi Bộ, ngành

Cục Công nghệ thông tin

Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Hàng năm

Báo cáo tổng kết

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.