Open navigation

Công văn 478/VPCP-NN ngày 20/01/2024 Lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi Nghị định 08_2022_NĐ-CP

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/VPCP-NN

V/v lùi thời hạn trình Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10878/BTNMT-MT ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc xin lùi thời hạn trình Chính phủ hồ sơ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 10878/BTNMT-MT nêu trên. Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tập trung tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo Nghị định đảm bảo chất lượng, khả thi, phù hợp với yêu cầu, điều kiện thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội, đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: PL, CN, QHĐP;
 - Lưu: VT, NN (02),

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.