Open navigation

Công văn 606/BKHĐT-TH ngày 23/01/2024 Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 606/BKHĐT-TH

V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
 - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội về kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, đối với nội dung kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội (Chương trình), trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 14510/BTC-ĐT ngày 29/12/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về thời gian thực hiện và giải ngân Chương trình:

Tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Quốc hội đã quy định hoàn thành giải ngân vốn của Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023.

Căn cứ tình hình triển khai thực hiện, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch của Chương trình và đã được Quốc hội quyết nghị thông qua tại Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 với nội dung như sau: “Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến hết ngày 31/12/2024”.

Để phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Chương trình, căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 nêu trên, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung triển khai, đảm bảo cân đối, bố trí đủ nguồn vốn cho các dự án thuộc Chương trình; đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương thực hiện dự án, đến hết ngày 31/12/2024 giải ngân hết số vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc Chương trình.

2. Đối với trường hợp bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 của Quốc hội thì phải bố trí lại đủ nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã thực hiện điều chỉnh trong năm 2023 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình trong các năm 2024, 2025 để hoàn thành các dự án theo đúng Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

3. Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với các dự án thuộc Chương trình đã bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết số 110/2023/QH15 nêu trên, đối với số vốn đã được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương bố trí cho các dự án thuộc Chương trình trong kế hoạch đầu tư công năm 2023, thời gian thực hiện và giải ngân vốn đến hết ngày 31/12/2024. Trình tự, thủ tục kéo dài vốn, giải ngân vốn, hạch toán, quyết toán, xử lý nguồn chi ngân sách nhà nước cuối năm của các dự án thuộc Chương trình theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc triển khai, sử dụng vốn thực hiện dự án thuộc Chương trình, đảm bảo chất lượng, tiến độ và thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&ĐT: Cục KTHT, các Vụ: QPAN, KTCNDV, LĐVX, TCTT, KTNN, PTHTĐT, KTĐPLT, KHGD;
 - Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Quốc Phương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.