Open navigation

Công văn 116/TB-TCT ngày 31/01/2024 Sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/TB-TCT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 THÔNG BÁO

VỀ VIỆC SỰ CỐ KỸ THUẬT 
CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;

Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;

Do sự cố kỹ thuật, từ ngày 30/01/2024, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế có hiện tượng quá tải dẫn đến tình trạng người nộp thuế khó truy cập vào hệ thống để nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử. Cơ quan thuế đang xử lý và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Sau khi sự cố được khắc phục, Tổng cục Thuế sẽ thông báo cho người nộp thuế biết tại trang web https://thuedientu.gdt.gov.vn.

Người nộp thuế cần thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với Nhóm hỗ trợ Thuế điện tử của Tổng cục Thuế theo số điện thoại 02437689679 số máy lẻ 2180, địa chỉ thư điện tử: nhomhttdt@gdt.gov.vn để được hỗ trợ trực tiếp. 

Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- P.TCTrg Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế DNL;
- Vụ KK, TTHT (để p/h);
- Website ngành thuế;
- Các tổ chức TVAN (để p/h);
 - Lưu: VT, CNTT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Phạm Quang Toàn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.