Open navigation

Công văn 148/TCT-CS ngày 12/01/2024 Thực hiện kết luận kiểm tra Thông tư 78_2021_TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TCT-CS

V/v thực hiện kết luận kiểm tra Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2024

Kính gửi: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư Pháp).

Tổng cục Thuế nhận được Kết luận kiểm tra số 51/LT-KTrVB ngày 01/11/2023 của Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư Pháp) về kết luận kiểm tra Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 19/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế năm 2019 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Về các nội dung nêu tại Kết luận kiểm tra số 51 nêu trên, Tổng cục Thuế xin có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Các nội dung nêu tại Thông tư số 78/2021/TT-BTC nhằm mục đích minh bạch hơn, rõ ràng hơn quá trình sử dụng hóa đơn, biên lai chứng từ của người nộp thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và qua rà soát thì không gây hậu quả về tài chính cũng như hậu quả làm tăng thủ tục hành chính do quá trình thực hiện Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn.

Căn cứ quy định tại Điều 146 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020), hiện nay, Tổng cục Thuế đang báo cáo Bộ Tài chính về việc xây dựng Thông tư bãi bỏ một phần Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi các quy định đã nêu tại Kết luận kiểm tra số 51/LT-KTrVB của Thông tư số 78/2021/TT-BTC (các nội dung nêu tại Kết luận kiểm tra số 51/LT-KTrVB của Cục Kiểm tra văn bản đã được tổng hợp đưa vào nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ).

Tổng cục Thuế xin có ý kiến để Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được biết và mong nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quan./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
 - Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
 Lưu Đức Huy

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.