Open navigation

Công văn 495/TCT-CS ngày 06/02/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 495/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6274/CTHPH-TTKT2 ngày 30/11/2023 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất.

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng về thuế suất 0%.

Căn cứ quy định, hướng dẫn nêu trên và theo trình bày của Cục Thuế TP Hải Phòng, trường hợp dịch vụ giám sát kỹ thuật tàu biển được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam và tiêu dùng tại công ty đóng mới tàu tại Việt Nam thì không đáp ứng điều kiện tiêu dùng ở ngoài Việt Nam để được áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế TP. Hải Phòng căn cứ quy định của pháp luật và trên cơ sở tình hình thực tế để xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hải Phòng được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr. Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Vụ PC (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.