Open navigation

Công văn 1619/CNTT-PM ngày 03/08/2023 Nâng cấp chức năng trên Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1619/CNTT-PM

V/v nâng cấp chức năng trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2023

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 2381/BHXH-TST ngày 03/8/2023 về việc xác nhận thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) đã nâng cấp chức năng tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT của người tham gia tại các tổ chức dịch vụ thu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam chính thức từ ngày 03/8/2023.

(Chi tiết hướng dẫn thực hiện tại Phụ lục gửi kèm công văn này).

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về phần mềm, đề nghị liên hệ về Trung tâm (qua phòng Quản lý phần mềm) để phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phó TGĐ Chu Mạnh Sinh (để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Tổng Công ty dịch vụ số Viettel, Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
 - Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Phạm Đăng KhoaPHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THÔNG TIN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH VIỆT NAM
(Gửi kèm công văn số 1619/CNTT-PM ngày 03/8/2023 của Trung tâm CNTT)

Bước 1: Người tham gia truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Chọn chức năng Tra cứu trực tuyến

Bước 3: Chọn chức năng Tra cứu thông tin ghi nhận đóng BHXH, BHYT

Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu bao gồm: Mã xác nhận (do Tổ chức dịch vụ thu cung cấp tại Bước 3 của mục 1 nêu trên) và Mã số BHXH/Số CCCD.

Bước 5: BHXHVN cung cấp thông tin cho người tham gia theo Mã xác nhận và Mã số BHXH/Số CCCD.

Thông tin cung cấp bao gồm: Thông tin của người tham gia: Mã số BHXH, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số CCCD, Loại hình tham gia (BHXH tự nguyện, BHYT), Số tiền đóng, Số tháng đóng, Ngày ghi nhận; Thông tin của tổ chức dịch vụ thu: Mã tổ chức dịch vụ thu, Tên tổ chức dịch vụ thu, Mã nhân viên thu, Tên nhân viên thu, Mã cơ quan BHXH ký hợp đồng, Tên cơ quan BHXH ký hợp đồng.

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.