Open navigation

Công văn 6983/VPCP-KSTT ngày 11/09/2023 Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6983/VPCP-KSTT

V/v Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2023

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Về đề xuất, kiến nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 3100/BTTTT-KTS&XHS ngày 01 tháng 8 năm 2023 về kinh nghiệm của Trung Quốc về phát triển kinh tế số và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các bộ, ngành, địa phương:

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao, bám sát các định hướng lớn trong phát triển kinh tế số tại Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ). Trong đó, xác định, đề xuất các nhiệm vụ thuộc diện Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số theo dõi, các nhiệm vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của bộ, ngành, địa phương theo dõi.

- Mỗi bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất giải pháp chuyển đổi số ngành, lĩnh vực mình phụ trách để phát triển kinh tế số trong ngành, lĩnh vực đó. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đề xuất, lựa chọn sáng kiến phát triển kinh tế số trên địa bàn, phối hợp với các bộ, ngành để triển khai.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử sửa đổi năm 2023 nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng để thúc đẩy phát triển các nền tảng số và nền kinh tế số lành mạnh, bình đẳng, an toàn và bền vững.

- Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tạo tiền đề cho việc quản trị nền kinh tế số dựa trên công nghệ số.

- Xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, cơ quan liên quan để thống nhất về cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và đề xuất các giải pháp triển khai một số nhiệm vụ:

+ Xây dựng Đề án chuyển đổi số toàn diện, tổng thể các doanh nghiệp, tập đoàn nhà nước.

+ Xây dựng Sách Trắng về kinh tế số và thực hiện công bố hàng năm.

+ Xây dựng hướng dẫn về xây dựng mô hình Làng số, Làng thông minh và triển khai thí điểm tại một số địa phương.

+ Xây dựng đề xuất không gian phát triển và mô hình lực kéo về kinh tế số, chú trọng kết hợp các địa phương có thế mạnh tương hỗ, cộng hưởng để làm động lực, kéo các địa phương khác cùng phát triển.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, chỉ đạo thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- VPCP: BTCN, các Vụ: KGVX, KTTH;
 - Lưu: VT, KSTT (3).ML

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn Sơn

 

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.