Open navigation

Công văn 888/VP-VX ngày 22/01/2024 Thu hồi Quyết định 53_2023_QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/VP-VX

V/v thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Sở, ngành Thành phố;
- Cơ quan báo chí Thành phố;
- Cơ quan chủ quản báo chí Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố.

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố đã phát hành Quyết định số 53/2023/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Do sơ suất trong khâu phát hành bản định mức đính kèm Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố xin thu hồi Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời, đề nghị các đơn vị hủy bỏ bản điện tử đã gửi trên trục liên thông.

Văn bản giấy thu hồi, các đơn vị gửi về Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1.

Trân trọng./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
 - TT
UB: CT, các PCT;
 - VP
UB: CVP, PCVP/VX;
- Các Phòng NCTH;
 - Lưu: VT, (VX/Ha).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đinh Thị Thanh Thủy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.