Open navigation

Công văn 657/TCT-CS ngày 23/02/2024 Chính sách thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 657/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Chailease.

(Địa chỉ: Tầng 28, Saigon Trade Centre, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số ACC15122023 ngày 15/12/2023 của Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Chailease (Công ty Chailease) về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vướng mắc của Công ty Chailease, Cục Thuế TP H Chí Minh đã có công văn số 9018/CTTPHCM-TTHT ngày 19/7/2023 trả lời về chính sách thuế. Vướng mắc của Công ty Chailease liên quan đến quan hệ dân sự giữa Công ty và khách hàng. Do đó, đề nghị Công ty căn cứ Bộ Luật Dân sự và Hợp đng dân sự đã ký giữa Công ty và Khách hàng để thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Chailease được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Phó TCT Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ: PC, KK&KTT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, 
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.