Open navigation

Công văn 314/BHXH-CSYT ngày 02/02/2024 Đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 314/BHXH-CSYT

V/v đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc Phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) phải nằm điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Bảo hiểm xã hội (BHXH) đề nghị BHXH các tỉnh:

- Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết; thông báo số điện thoại trực đường dây nóng cho người dân, cơ sở KCB BHYT để tiếp nhận thông tin phản ánh; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc của người bệnh BHYT và của cơ sở KCB liên quan đến chế độ KCB BHYT;

- Tổng hợp danh sách người bệnh BHYT phải nằm điều trị nội trú tại các cơ sở KCB trong dịp Tết, đề nghị cơ sở KCB đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế trong danh mục BHYT, tuyệt đối không để người bệnh tự mua trong quá trình điều trị.

Đề nghị BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đức Hòa (để b/c);
- Các đơn vị: TTKT, TCKT, GĐĐT; TT;
 - Lưu: VT, CSYT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
 Lê Văn Phúc

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.