Open navigation

Công văn 452/KH-BHXH ngày 23/02/2024 Triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 452/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CĂN CƯỚC
 VÀ LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-TTg và Quyết định số 176/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành của Ngành như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Cung cấp và nâng cao tri thức pháp luật cho công chức, viên chức (CCVC), đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của CCVC trong thực thi nhiệm vụ và quyền, nghĩa vụ của công dân nói chung trong việc thực hiện quy định về Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự phối hợp hiệu quả, chặt chẽ giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

b) Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp thực hiện phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản liên quan

a) Nội dung phổ biến, quán triệt:

- Đối với Luật Căn cước:

+ Xác định rõ Luật Căn cước là một bước đột phá trong việc đổi mới quản lý dân cư, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả, giá trị sử dụng của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân vào công tác quản lý nhà nước để mỗi công dân, mỗi CCVC phải tuân thủ quy định.

+ Phổ biến các quy định liên quan đến hành vi bị nghiêm cấm, quyền, trách nhiệm của công dân.

+ Phổ biến các văn bản hướng dẫn Luật Căn cước, gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước; Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tàng thư căn cước, cư trú; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình cấp, quản lý thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

- Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở:

+ Chú trọng phổ biến các quy định liên quan đến lĩnh vực của Ngành BHXH, cụ thể tại Điều 23 về Hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Điều 24 về Chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Phổ biến các văn bản hướng dẫn liên quan, gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

b) Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hội nghị, họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ.

- Chuyển các văn bản qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Ngành (E-office), chuyển qua hộp thư điện tử của cá nhân.

- Cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành về Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên Trang phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và trên Trang Thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo

2. Truyền thông về công tác triển khai Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

- Nội dung: Truyền thông về các nội dung của Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Tạp chí BHXH.

- Hình thức: Tin, bài đăng tải trên Tạp chí, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam, Trang Thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm truyền thông, Tạp chí BHXH; BHXH các tỉnh, thành phố

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo

3. Phối hợp tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: theo đề nghị của của Bộ, ngành liên quan.

4. Tổ chức triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2024 và các năm tiếp theo

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn quỹ quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố căn cứ Kế hoạch này chủ động triển khai đảm bảo hiệu quả.

2. BHXH các tỉnh, thành phố bổ sung nội dung báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng (gửi trước ngày 04/6) và cả năm (gửi trước ngày 04/12) về BHXH Việt Nam (Vụ Pháp chế).

3. Giao Vụ Pháp chế làm đầu mối theo dõi kết quả thực hiện của toàn Ngành, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ngành và Bộ Công an theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; yêu cầu các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
 - Lưu: VT, PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
 Chu Mạnh Sinh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.