Open navigation

Công văn 472/BHXH-TTKT ngày 27/02/2024 Hướng dẫn triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/BHXH-TTKT

V/v hướng dẫn việc triển khai thực hiện thanh tra chuyên ngành và kiểm tra

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 11/01/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN, có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

Để việc triển khai Nghị định số 03/2024/NĐ-CP đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội dung có liên quan, trong đó có việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 ban hành quy định hoạt động TTCN đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) và hoạt động kiểm tra của Ngành BHXH Việt Nam. Nhằm đảm bảo công tác TTCN tại BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH tỉnh) không bị gián đoạn, trong thời gian chờ ban hành các quy định phù hợp với tình hình mới, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH tỉnh thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến quán triệt các nội dung, quy định của Nghị định số 03/2024/NĐ-CP đến từng viên chức làm công tác thanh tra và các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.

2. Về thực hiện nhiệm vụ TTCN

a) Việc phân công người thực hiện nhiệm vụ TTCN

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP để ban hành quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ TTCN kể từ ngày 01/3/2024 đối với đối tượng là Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thu, Sổ - thẻ; Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và viên chức phòng Thanh tra - Kiểm tra khi đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây:

- Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành, am hiểu pháp luật, trong đó có ít nhất 01 năm làm chuyên môn trong lĩnh vực quản lý thu, sổ thẻ, thanh tra, kiểm tra (không kể thời gian tập sự).

- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hoặc chứng chỉ thanh tra viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Việc phân công Trưởng đoàn thanh tra

Giám đốc BHXH tỉnh căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP và khả năng của người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN để phân công làm Trưởng đoàn thanh tra. Giám đốc BHXH tỉnh chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc phân công Trưởng đoàn thanh tra.

c) Trang phục, thẻ thanh tra chuyên ngành BHXH

Trang phục, thẻ TTCN (còn thời hạn sử dụng) đã cấp cho người thực hiện nhiệm vụ TTCN cho đến khi có quy định mới của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

d) Về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn trong hoạt động TTCN; nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng TTCN, người được giao thực hiện nhiệm vụ TTCN, Trưởng đoàn, thành viên đoàn TTCN

BHXH tỉnh căn cứ quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra và Nghị định số 03/2024/NĐ-CP để tổ chức thực hiện.

Riêng chế độ thông tin, báo cáo trong hoạt động thanh tra tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

3. Về thực hiện kiểm tra

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn trong hoạt động kiểm tra, chế độ thông tin, báo cáo và nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, thành viên đoàn kiểm tra tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1518/QĐ-BHXH và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

4. Về chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra

Để hoạt động TTCN, kiểm tra thực hiện thống nhất, kịp thời và hiệu quả, Tổng Giám đốc yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp phụ trách, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra.

BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (qua Vụ Thanh tra - Kiểm tra) để xem xét, giải quyết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
 - Lưu: VT, TTKT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thế Mạnh

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.