Open navigation

Công văn 688/TCT-HTQT ngày 27/02/2024 Áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 688/TCT-HTQT 

V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Singapore.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5345/CTHPH-TTKT2 đề ngày 9/10/2023 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Singapore đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore

- Theo quy định tại Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore:

“Điều 13 (Thu nhập từ Chuyển nhượng tài sản):

...

4. Thu nhập do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ việc chuyển nhượng các cổ phần, không phải các cổ phần của một công ty niêm yết trên một thị trường chứng khoán được công nhận của một hoặc cả hai Nước ký kết, nhận được nhiều hơn 50% giá trị của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất động sản nằm tại Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước kia.

...”

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH General Electric Hải Phòng chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán và có trên 50% giá trị tài sản bao gồm trực tiếp hay gián tiếp là bất động sản thì Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn trong Công ty TNHH General Electric Hải Phòng cho Công ty GE Power Netherlands B.v (Hà Lan).

2. Về việc xác định tỷ lệ giá trị bất động sản trong tổng số tài sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng

Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 6 Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore; Điều 105, Điều 107, Điều 108 Bộ Luật Dân sự năm 2015; Điều 8 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/11/2013 của Bộ Tài chính để xác định đúng giá trị bất động sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng. Đồng thời, đề nghị Cục Thuế rà soát, kiểm tra, xác định tính hợp lý của các khoản mục có giá trị lớn trong các Báo cáo tài chính của Công ty như: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang; Chi phí phải trả ngắn hạn... để xác định đúng giá trị bất động sản và giá trị tổng tài sản của Công ty TNHH General Electric Hải Phòng.

3. Về đối tượng thực hưởng khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/11/2013 của Bộ Tài chính:

“Trừ khi được quy định khác tại Hiệp định về giới hạn hưởng lợi Hiệp định. Cơ quan thuế Việt Nam sẽ từ chối đề nghị áp dụng Hiệp định trong các trường hợp sau:

...

2. Khi mục đích chính của các hợp đồng hoặc các thỏa thuận là để được hưởng miễn hoặc giảm thuế theo Hiệp định.

3. Người đề nghị áp dụng Hiệp định không phải là người chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập mã số thuế liên quan đến khoản thu nhập đó được đề nghị miễn, giảm theo Hiệp định. Người chủ sở hữu thực hưởng có thể là một cá nhân, một công ty hoặc một tổ chức nhưng phải là đối tượng có quyền sở hữu và kiểm soát đối với thu nhập, tài sản, hoặc các quyền tạo ra thu nhập. Khi xem xét để xác định một đối tượng là một người chủ sở hữu thực hưởng, Cơ quan thuế sẽ xem xét toàn bộ các yếu tố và hoàn cảnh liên quan đến đối tượng đó trên cơ sở nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức” vì mục tiêu của Hiệp định là tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế. Trong các trường hợp sau đây, một đối tượng sẽ không được coi là một người chủ sở hữu thực hưởng:

...

b) Khi người đề nghị là một đối tượng cư trú không có (hoặc hầu như không có) bất kỳ hoạt động kinh doanh nào trừ quyền sở hữu đối với tài sản hoặc các quyền tạo ra thu nhập;

c) Khi người đề nghị là một đối tượng không cư trú có hoạt động kinh doanh, nhưng số lượng tài sản, quy mô kinh doanh hoặc số lượng nhân viên không tương xứng với thu nhập nhận được.

...”

Để xác định đúng đối tượng được áp dụng các quy định của Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore, đề nghị Cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) để xác định rõ chủ sở hữu thực hưởng của khoản thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng; mục đích của việc chuyển nhượng và cơ cấu hình thành giá chuyển nhượng giữa hai công ty liên kết Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) và Công ty GE Power Netherlands B.v (Hà Lan) để áp dụng đúng quy định tại Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore và hướng dẫn tại Thông tư 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty GE Pacific Private Limited (Singapore) thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Vũ Chí Hùng (để b/c);
- Vụ/đơn vị: CS, PC; TTKT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 Trần Thị Thanh Bình

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.