Open navigation

Công văn 1332/VPCP-KTTH ngày 01/03/2024 Sửa đổi Quyết định 583_QĐ-TTg về giao dự toán thu chi bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế và chi phí

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1332/VPCP-KTTH

V/v sửa đổi Quyết định số 583/QĐ- TTg ngày 13/5/2022 của TTgCP về việc giao dự toán thu, chi BHXH, BHTN, BHYT và chi phí quản lý BHXH, BHTN, BHYT năm 2022.

Hà Nội ngày 01 tháng 3 năm 2024

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Nội vụ;
- Kiểm toán nhà nước;
 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2024 về việc sửa đổi Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Phó Thủ tướng sẽ chủ trì họp về nội dung này. Thời gian họp cụ thể, Văn phòng Chính phủ sẽ thông báo sau.

2. Giao các Bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Quốc phòng, Công an, Nội vụ, Kiểm toán nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu kỹ nội dung báo cáo của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 28/TTr- BTC nêu trên (gửi kèm theo) để chuẩn bị ý kiến tham gia, báo cáo Phó Thủ tướng tại cuộc họp; đồng thời gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 07 tháng 3 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTgCP;
 - Lưu: VT, KTTH (2)N.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.