Open navigation

Công văn 907/BYT-BH ngày 01/03/2024 Đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra kèm theo

BỘ Y TẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/BYT-BH

V/v đôn đốc triển khai kiểm thử gửi và nhận dữ liệu KCB BHYT theo Chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024 

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Y tế các Bộ/ngành;
- Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4750/QĐ-BYT sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và giải quyết các chế độ liên quan. Theo quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT, các cơ sở KCB và cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có trách nhiệm thực hiện kiểm thử việc gửi và nhận dữ liệu điện tử theo định dạng XML của các Bảng chỉ tiêu dữ liệu quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT kể từ ngày 01/4/2024triển khai chính thức kể từ ngày 01/7/2024 để làm căn cứ giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.

Để thực hiện được quy định nêu trên, đảm bảo tiến độ thời gian, Bộ Y tế đề nghị:

1. BHXH Việt Nam khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tiến hành nâng cấp module kiểm thử Quyết định số 130/QĐ-BYT hiện hành để đáp ứng với quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT, ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở KCB trong toàn quốc thực hiện gửi kiểm thử, đảm bảo đến ngày 01/4/2024 có thể tiếp nhận được dữ liệu từ các cơ sở KCB gửi đến.

2. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở KCB trên địa bàn khẩn trương nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị cung cấp phần quản lý bệnh viện (Phần mềm HIS) để tiến hành nâng cấp phần mềm, đảm bảo trích xuất được đầy đủ các trường thông tin dữ liệu quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT, đảm bảo đến ngày 01/4/2024 có thể gửi được dữ liệu điện tử đến module kiểm thử của BHXH Việt Nam.

3. Giám đốc các cơ sở KCB trong toàn quốc trực tiếp quan tâm, chỉ đạo sát sao các phòng, ban liên quan để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ nói trên.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý BHYT, đồng thời đáp ứng với công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT trong giai đoạn mới, đáp ứng với các yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách của Đề án 06/CP của Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực tiếp quan tâm chỉ đạo và quyết tâm thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ nói trên. Các cơ sở KCB tự chịu trách nhiệm nếu không gửi được dữ liệu theo chuẩn dữ liệu đầu ra ban hành kèm theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT khi cơ quan BHXH dừng tiếp nhận chuẩn dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT kể từ ngày 01/7/2024.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quan tâm triển khai công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về trích chuyển dữ liệu điện tử để phục vụ giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT và giải quyết các chế độ liên quan.

Trong quá trình thực hiện kiểm thử nếu phát sinh các vấn đề vướng mắc, đề nghị BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB chủ động giải quyết trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời tổng hợp gửi Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để báo cáo);
- Các Vụ/Cục, Thanh tra Bộ: KCB, K2ĐT, Thanh tra Bộ, KHTC (để p/h);
- Trung tâm Thông tin y tế QG (để biết);
 - Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Trần Văn Thuấn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.