Open navigation

Công văn 630/TCHQ-TXNK ngày 07/02/2024 Mặt hàng lốp lót vành săm xe

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 630/TCHQ-TXNK

V/v mặt hàng lốp, lót vành, săm xe

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Trả lời công văn số 1081/HQĐNg-TXNK ngày 22/06/2023, số 1678/HQĐNg-TXNK ngày 25/09/2023 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về vướng mắc trong việc xác định hàng hóa ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ đối với mặt hàng lốp, lót vành, săm xe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ chú giải 1 Phần VII Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ Tài chính thì:

“1. Các mặt hàng xếp thành bộ từ hai hoặc nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một số hoặc tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng nằm trong Phần này và được nhằm trộn với nhau để tạo ra một sản phẩm của Phần VI hoặc VII, phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó, với điều kiện các phần cấu thành đó thoả mãn:

(a) theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại;

(b) được trình bày cùng nhau; và

(c) có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.”

Mặt hàng nhập khẩu là lốp bơm hơi, chất liệu cao su gồm lốp, săm xe, lót vành. Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thể hiện cách đóng gói dạng bộ cùng nhau là lót vành và săm xe được đặt vào bên trong lốp, từng bộ lốp có bao bọc bằng dải PE bên ngoài sản phẩm. Ngoài ra, hóa đơn thương mại, Invoice, Packing list, vận đơn thể hiện đơn vị tính là bộ, đơn giá sản phẩm theo bộ, trọng lượng theo bộ. Hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất là bộ lốp hoàn chỉnh (lót vành và săm xe được đặt vào bên trong lốp, lót vành và săm xe hỗ trợ cho lốp vận hành).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng kiểm tra thực tế hàng hóa, hồ sơ hải quan và đối chiếu với quy định nêu trên để xác định hàng hóa ở dạng bộ được đóng gói bán lẻ để phân loại theo bộ sản phẩm hoặc phân loại riêng theo mã số hàng hóa từng sản phẩm.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
 - Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Đào Thu Hương

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.