Open navigation

Công văn 706/TCHQ-TXNK ngày 22/02/2024 Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 706/TCHQ-TXNK

V/v chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để SXXK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc các tờ khai nhập khẩu đăng ký trước ngày 01/9/2016, đã nộp thuế nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm sau ngày 01/9/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH12 quy định “Người nộp thuế đã nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm” thuộc trường hợp được hoàn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 21 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm; hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, chưa nộp thuế thì được áp dụng theo quy định của Luật này”.

Căn cứ các quy định nêu trên trường hợp nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, chưa xuất khẩu sản phẩm, đã nộp thuế nhập khẩu trước ngày 01/9/2016, không thuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu, không thuộc trường hợp hoàn thuế theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, KTSTQ, ĐTCBL;
- Vụ TTKT;
- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai (thay trả lời công văn số 1845/HQĐNa-TXNK ngày 09/10/2023);
 - Lưu: VT, TXNK (03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Hoàng Việt Cường

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.