Open navigation

Công văn 34/TB-VPCP ngày 31/01/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

 THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ MINH KHÁI
TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC ĐẦU TƯ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ
 CHO NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở của Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp về việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, cơ quan: Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi nghe Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

1. Đại diện các cơ quan dự họp thống nhất việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là cần thiết, cấp bách và phải thực hiện sớm để đảm bảo năng lực tài chính cho hoạt động của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao, hỗ trợ cho các hợp tác xã là Quỹ tín dụng nhân dân, đảm bảo an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, còn có ý kiến khác nhau, chưa thống nhất về căn cứ pháp lý, cơ quan thẩm quyền, quy trình thực hiện việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng hồ sơ trình, làm rõ căn cứ pháp lý, thẩm quyền, nguồn vốn, quy trình, thủ tục thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất phương án đảm bảo khả thi, đúng quy định, báo cáo cấp thẩm quyền trong tháng 02 năm 2024.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: TP, TC, KHĐT;
- NHNNVN, NHHTXVN;
- UB Quản lý vốn NNTDN;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL;
 - Lưu: VT, KTTH
(2) M.Cường

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.