Open navigation

Công văn 567/TCT-KK ngày 20/02/2024 Kê khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đường cao tốc

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/TCT-KK 

V/v kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đường cao tốc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2024 

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 3689/CTTGI-TTKT3 ngày 13/12/2023 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định tại:

- Điều 45 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế;

- Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Điều 12, Điều 13, Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang căn cứ các quy định hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận tại tỉnh Tiền Giang để trao đổi, hướng dẫn Công ty thực hiện việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết, thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Mai Sơn (để b/c);
- Vụ CS, PC -TCT;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, KK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ
KẾ TOÁN THUẾ
 Lê Thị Duyên Hải

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.