Open navigation

Công văn 611/TCT-CS ngày 22/02/2024 Chính sách thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 611/TCT-CS

V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 870/CT-TTKT của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định về khu phi thuế quan.

Căn cứ khoản 4, khoản 6 Điều 26 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất.

Căn cứ Điều 9 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế suất 0% và thuế suất 10%.

Căn cứ các quy định trên và theo nội dung trình bày của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 870/CT-TTKT nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn xác định Công ty Haixin Việt Nam có phải là doanh nghiệp chế xuất được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hay không. Việc xác định dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật thuế GTGT nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ PC, Cục QLGS CST (BTC);
- Vụ/ đơn vị: PC, KK&KTT (TCT);
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.