Open navigation

Công văn 7891/CTHN-TTHT ngày 06/02/2024 Thuế suất thuế giá trị gia tăng

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7891/CTHN-TTHT

V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Trung tâm bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu 
(Địa chỉ: Số 375A, đường Trường Chinh, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội - Mã số thuế: 0104326447-002)

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn 73/CV-NetViet ngày 15/11/2024 của Trung tâm bảo vệ môi trường và ng phó biến đổi khí hậu (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc về thuế suất thuế GTGT, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 219/20P3/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 10 quy định thuế suất 5%:

“Điều 10. Thuế suất 5%

...

15. Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, h trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet.

...”

Căn cứ các quy định trên, Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định tại Khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định.

Về việc xác định dịch vụ Công ty cung cấp có thuộc dịch vụ khoa học và công nghệ hay không, không thuộc thẩm quyền của cơ quan Thuế. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế, đối chiếu với các quy định pháp luật trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra s 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TKT3;
- Website Cục Thuế;
Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.