Open navigation

Công văn 801/TCT-CS ngày 05/03/2024 Thuế giá trị gia tăng

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 801/TCT-CS

V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải - Viettravel.
(đ/c: 190 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn bản số 2056/CV-VT ngày 29/11/2023 của Công ty CP du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam - Viettravel về thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ;

Căn cứ khoản 16 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giá tính thuế.

Căn cứ quy định và hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giá trọn gói bao gồm các chi phí ăn, nghỉ, thăm quan và một số khoản chi ở nước ngoài khác (nếu có chứng từ hợp pháp) thì các khoản thu của khách hàng để chi cho các khoản trên được tính giảm trừ trong giá (doanh thu) tính thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động du lịch trọn gói theo trường hợp này được kê khai, khấu trừ toàn bộ theo quy định. Về nội dung này, Cục Thuế tỉnh Bình Định có công văn số 2236/CTBDI-TTHT ngày 05/8/2022 và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có công văn số 6949/CTTPHCM-TTHT ngày 02/6/2023 trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định trên. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị giao thông vận tải - Viettravel được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
 - Cục Thu
ế thành phố Hồ Chí Minh;
 - Cục Thuế t
nh Bình Định;
- Cục CNTT;
- Vụ KK, PC;
- Website TCT;
 - Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Phạm Thị Minh Hiền

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.