Open navigation

Công văn 802/TCT-CS ngày 05/03/2024 Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 802/TCT-CS

V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 244/CTBRV-HKDCN ngày 08/01/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nộp lệ phí trước bạ ô tô của Công ty TNHH Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4, khoản 18 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Căn cứ khoản 7 Điều 5 Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;

Pháp luật về lệ phí trước bạ hiện hành đã có quy định cụ thể đối với trường hợp chuyển nhượng tài sản và trường hợp tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Theo đó, trường hợp tài sản của Công ty nhà nước khi đổi loại hình doanh nghiệp mà không đổi chủ sở hữu thì thuộc trường hợp được xem xét miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 18 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét hồ sơ cụ thể và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Cục QLGSCST, Vụ PC, Cục TCDN (BTC);
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Website TCT;
 - Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
 Hoàng Thị Hà Giang

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.