Open navigation

Quyết định 82/QĐ-TCT ngày 23/01/2024 Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Nghị quyết 02_NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 82/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 05/01/2024
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ,
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH,
 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2024

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 15/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Thủ trưởng các Cục/Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lãnh đạo BTC (để b/c);
- Văn phòng BTC (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
 - Lưu: VT, VP (02b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Mai Xuân ThànhKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2024
CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHỮNG NHIỆM VỤ,
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH,
 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 23/01/2024 của Tổng cục Thuế)

I. Mục tiêu, yêu cầu

Tiếp tục, đẩy mạnh cải cách thể chế và môi trường kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; tăng số lượng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh; giảm rủi ro chính sách; củng cố niềm tin và tạo thêm động lực cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và phát triển, Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu cụ thể như sau:

- Tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định.

- Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công. Tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh.

- Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

II. Nhiệm vụ cụ thể

Xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 16/01/2024 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế cần tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể sau (chi tiết tại Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo):

1. Rà soát, báo cáo về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản gửi Cục QLGS CST (BTC) tổng hợp báo cáo khi có chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định rõ chế biến thủy sản là “hoạt động chế biến” để thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp theo tinh thần đã nêu tại Văn bản số 2550/BTC-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài chính về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định

- Rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT, nâng cao tính chủ động trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế;

- Thường xuyên rà soát hồ sơ hoàn thuế còn vướng mắc, tồn đọng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

3. Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

Thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 101/QĐ-TCT ngày 29/01/2024 ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 của Tổng cục Thuế, Quyết định số 1262/QĐ-TCT ngày 10/8/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử.

4. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ

- Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan thuế các cấp;

- Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC ngành thuế, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính;

- Thực hiện đồng bộ, triệt để việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, phục vụ giải quyết TTHC, đồng thời để khai thác, tái sử dụng;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tạo lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và việc lưu trữ, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC.

5. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh

- Cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

- Đăng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu Dữ liệu được cập nhật, đăng tải quy định kinh doanh;

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt;

- Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các Cục/Vụ/đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ; Quyết định số 89/QĐ-BTC ngày 16/01/2024 của Bộ Tài chính và Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, thực hiện:

- Xây dựng và cụ thể hóa thành kế hoạch hoặc văn bản triển khai (theo thực tế triển khai tại đơn vị) hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2024.

- Định kỳ trước ngày 05 tháng 6 và trước ngày 05 tháng 12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao gửi Văn phòng Tổng cục để tổng hợp trình Tổng cục và báo cáo Bộ.

- Nghiên cứu, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực TTHC, dịch vụ công đảm bảo chỉ tiêu được giao trong năm 2024 theo yêu cầu tại Nghị quyết và bảng Phân công nhiệm vụ (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

2. Văn phòng có trách nhiệm

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, kịp thời báo cáo Tổng cục, Bộ Tài chính những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia trong phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế.

- Định kỳ 06 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ tại Tổng cục Thuế, trình Tổng cục, báo cáo Bộ theo quy định.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan đánh giá kết quả triển khai, thực hiện của các đơn vị; trên cơ sở đó đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng đối với việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

3. Tạp chí Thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế có trách nhiệm thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động của ngành Thuế về việc triển khai, thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ./. 

 PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 82/QĐ-TCT ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Tổng cục Thuế)

STT

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì hoặc đầu mối

Đơn vị phối hợp

Tiến độ thực hiện

I

Hoàn thiện, sửa đổi quy định về chế biến thủy sản để thực hiện chính sách thuế TNDN 

1

Rà soát, báo cáo về chính sách thuế đối với hoạt động chế biến thủy sản gửi Cục QLGS CST (BTC) tổng hợp báo cáo khi có chương trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Báo cáo rà soát và phối hợp xây dựng văn bản QPPL

Vụ CS

Các Cục/Vụ/đơn vị liên quan

Trước tháng 9/2024

II

Tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng; giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng kịp thời cho doanh nghiệp, người nộp thuế đảm bảo đúng đối tượng, chính sách, quy định 

1

Rà soát và đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về hoàn thuế GTGT nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp, người nộp thuế. Đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT, nâng cao tính chủ động trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Các văn bản đề xuất, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo được ban hành

Vụ KK

Cục TTKT, Ban QLRR, Vụ CS, Cục Thuế các tỉnh, tp và Các đơn vị có liên quan

Năm 2024

2

Rà soát hồ sơ hoàn thuế còn vướng mắc, tồn đọng để có biện pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Văn bản chỉ đạo, rà soát; báo cáo kết quả

Vụ KK

Cục Thuế các tỉnh, tp và Các đơn vị có liên quan

Năm 2024

III

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công 

1

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số TTHC có đủ điều kiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 80%     

1.1

Rà soát các TTHC đủ điều kiện để đề xuất xây dựng dịch vụ công toàn trình

Báo cáo rà soát, đề xuất của đơn vị

Các Cục/vụ/đơn vị có TTHC; Văn phòng làm đầu mối tổng hợp

Cục CNTT

Thường xuyên

1.2

Lập danh mục TTHC để trình Tổng cục, báo cáo Bộ xây dựng, cung cấp dịch vụ công toàn trình

Báo cáo kết quả

Văn phòng làm đầu mối tổng hợp

Cục CNTT, Cục/vụ/đơn vị liên quan

Thường xuyên

2

Thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tỷ lệ 45% 

2.1

Đề xuất các dịch vụ công thực hiện thanh toán điện tử

Báo cáo rà soát, đề xuất của đơn vị

Các Cục/vụ/đơn vị có TTHC; Văn phòng làm đầu mối tổng hợp

Cục CNTT

Thường xuyên

2.2

Lập danh mục trình Tổng cục, báo cáo Bộ phê duyệt về thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử trên cơ sở đề xuất của đơn vị

Danh mục TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử

Cục CNTT chủ trì; Văn phòng làm đầu mối tổng hợp

Các Cục/vụ/đơn vị liên quan

Thường xuyên

2.3

Tuyên truyền, đề nghị người dân tham gia thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bản tin, bài báo đăng trên các trang tin điện tử, tạp chí của Tổng cục Thuế

Vụ TTHT

Văn phòng, Tạp chí thuế

Thường xuyên

3

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 50%

3.1

Tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Các đơn vị được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC

Vụ TTHT, Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

3.2

Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Các đơn vị được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC

Vụ TTHT, Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 80% và Khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa đạt tỷ lệ 50%

4.1

Thực hiện số hóa hồ sơ đối với các TTHC được tiếp nhận thuộc phạm vi quản lý

Báo cáo kết quả

Các đơn vị được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC

Vụ TTHT, CNTT, Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

4.2

Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC đã tiếp nhận, xử lý

Báo cáo kết quả

Các đơn vị được giao tiếp nhận, giải quyết TTHC

Vụ TTHT, CNTT, Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5

Công bố, công khai TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ 100%.

5.1

Gửi hồ sơ công bố TTHC về Văn phòng ngay khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC được ban hành

Hồ sơ công bố TTHC

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC

Văn phòng

Thường xuyên

5.2

Lấy ý kiến các đơn vị liên quan về hồ sơ công bố TTHC

Văn bản lấy ý kiến

Văn phòng

Văn phòng Bộ, Pháp chế Bộ và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5.3

Hoàn thiện hồ sơ, trình Tổng cục để trình Bộ ban hành Quyết định công bố TTHC

Quyết định công bố

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

5.4

Công bố, công khai TTHC đã được công bố tại Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế; hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện niêm yết theo quy định

Các TTHC được công bố, công khai

Văn phòng

Cục CNTT, Cục thuế DNL, Cục thuế các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

6

Kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 100% theo hướng dẫn đồng bộ dữ liệu của Chính phủ, Bộ Tài chính

6.1

Đề xuất phương án đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gửi Cục Tin học

Văn bản đề xuất của đơn vị

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL quy định TTHC

Cục CNTT

Thường xuyên

6.2

Báo cáo Tổng cục, trình Bộ phương án đồng bộ dữ liệu lên Cổng dịch vụ công quốc gia

Văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền

Cục CNTT

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo VBQPPL quy định TTHC

Thường xuyên

6.3

Kết quả xử lý hồ sơ TTHC được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ 100% theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính

Kết quả giải quyết TTHC được đồng bộ trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Các đơn vị chủ trì soạn thảo VBQPPL quy định TTHC có giải quyết qua Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục CNTT và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7

Xử lý phản ánh, kiến nghị đúng hạn đạt 100%

7.1

Thực hiện phân công trả lời và đăng tải kết quả trả lời phản ánh kiến nghị được tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công theo đúng quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-TCT

Phiếu chuyển đơn vị trả lời

Văn phòng

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên

7.2

Trả lời phản ánh kiến nghị theo đúng quy định tại Quyết định số 226/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục Thuế trên Hệ thống thông tin Chính phủ.

Văn bản trả lời được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Các đơn vị tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

Văn phòng

Thường xuyên

8

Mức độ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp đạt tỷ lệ 90%

8.1

Phát phiếu đánh giá việc giải quyết TTHC tại cơ quan thuế các cấp

Phiếu đánh giá theo quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC

Vụ TTHT và Bộ phận một cửa tại CQT các cấp

Văn phòng và các đơn vị liên quan

Thường xuyên

8.2

Tuyên truyền, phổ biến đến đối tượng thực hiện TTHC thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

Tuyên truyền từ cán bộ tại Bộ phận Một cửa, bản tin, bài báo trên trang tin điện tử, tạp chí của Tổng cục Thuế

Vụ TTHT

Văn phòng, Tạp chí thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố

Thường xuyên

IV

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ

1

Ban hành quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan thuế các cấp;

Quyết định của Tổng cục Thuế

Vụ TTHT

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2024

2

Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết TTHC ngành thuế, kết nối với hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Tài chính;

Báo cáo kết quả

Cục CNTT

Các đơn vị có liên quan

Quý I/2024

3

Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, triệt để việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC.

Văn bản hướng dẫn, triển khai

Vụ TTHT

Văn phòng và các đơn vị có liên quan

Năm 2024

4

Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia tạo lập tài khoản định danh điện tử, sử dụng kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và việc lưu trữ, tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC.

Văn bản, tin bài tuyên truyền

Vụ TTHT

Các đơn vị có liên quan

Năm 2024

V

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh

1

Cập nhật dữ liệu quy định kinh doanh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

Dữ liệu quy định kinh doanh được cập nhật, đăng tải

Các Cục/vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

Các đơn vị có liên quan

Năm 2024

2

Đăng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu Dữ liệu được cập nhật, đăng tải quy định kinh doanh;

Văn bản gửi Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đăng tải

Các Cục/vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

Các đơn vị có liên quan

Năm 2024

3

Trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được phê duyệt;

Nghị định, Thông tư được ban hành

Các Cục/vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế

Văn phòng

Năm 2024

4

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Văn bản rà soát, đề xuất gửi Văn phòng Bộ

Văn phòng làm đầu mối triển khai và tổng hợp kết quả

Các đơn vị có liên quan

Quý III/2024

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.