Open navigation

Công văn 9576/CT-TTHT ngày 28/02/2024 Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng gạo

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9576/CT-TTHT

V/v thuế GTGT đối với mặt hàng gạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024

 Kính gửi: Chi nhánh kinh doanh chất lượng cao - Công ty cổ phần XNK lương thực - Thực phẩm Hà Nội
Địa chỉ: số 162 phố Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa,
 TP Hà Nội. MST 0101118079-013

Trả lời công văn số 10/CNKDG ngày 16/02/2024 của Chi nhánh kinh doanh chất lượng cao - Công ty cổ phần XNK lương thực - Thực phẩm Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

+ Tại Khoản 5 Điều 5 quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“5. Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gch bỏ.

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho các đối tượng khác như h, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính np thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn ti khoản 5 Điều 10 Thông tư này.

+ Tại Khoản 5 Điều 10 quy định thuế suất 5%

“5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản (hình thức sơ chế, bảo quản theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này) ở khâu kinh doanh thương mại, trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.

Sản phẩm trồng trọt chưa qua chế biến hướng dẫn tại khoản này bao gồm cả thóc, gạo, ngô, khoai, sắn, lúa mỳ.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Chi nhánh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua gạo của các doanh nghiệp và hộ nông dân, sau đó bán cho đối tượng hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo mức thuế suất 5% hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (trừ các trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này).

Trường hợp còn vướng mắc đề nghị đơn vị liên hệ với phòng Kiểm tra thuế số 6 - Cục Thuế TP Hà Nội để được giải đáp.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh được biết và thực hiện./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: KT6;
- Phòng NVDTPC;
- website Cục Thuế;
 - Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Hồng Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.