Open navigation

Công văn 107/TB-VPCP ngày 19/03/2024 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về đề nghị xây dựng Luật Quản lý sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÊ MINH KHÁI VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO SẢN XUẤT, KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã chủ trì họp cho ý kiến về Đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi). Tham dự họp có đại diện các bộ, cơ quan: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của đại diện các bộ, cơ quan tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái kết luận như sau:

Bộ Tài chính đã chủ động, tích cực nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ, ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với đề nghị xây dựng Luật. Giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến kết luận của Thường trực Chính phủ, ý kiến của các Thành viên Chính phủ và ý kiến của các bộ, cơ quan tại cuộc họp, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm các yêu cầu sau:

- Bám sát và thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn quan điểm, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đồng thời, chủ động bám sát quá trình sơ kết Nghị quyết số 12-NQ/TW để kịp thời cập nhật, bổ sung, hoàn thiện nội dung chính sách trong quá trình xây dựng Luật.

- Tập trung hoàn thiện nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, trong đó tăng cường cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát để phòng chống hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong lĩnh vực này phù hợp với chủ trương của Đảng và Chính phủ; tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước; hạn chế tối đa việc can thiệp hành chính trực tiếp của Nhà nước vào doanh nghiệp, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

- Rà soát nội dung chính sách trong đề nghị xây dựng Luật với các quy định liên quan của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các luật khác có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các luật; trường hợp cần có quy định khác với các luật hiện hành thì phải giải trình rõ sự cần thiết, tính chất đặc thù và quy định cụ thể ngay trong Luật này để bảo đảm thực hiện thống nhất. Lưu ý các nội dung quan trọng cần xác định về tiêu chí dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan liên quan đối với các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, phân phối lợi nhuận… để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan, hoàn thiện Tờ trình Chính phủ ngắn gọn, nêu rõ các vấn đề còn ý kiến khác nhau; làm rõ nội dung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; gửi Văn phòng Chính phủ trước 12 giờ 00 ngày 20 tháng 3 năm 2024 để báo cáo lại Thường trực Chính phủ, trình Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2024. Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ xin ý kiến Thành viên Chính phủ về các vấn đề còn ý kiến khác nhau theo Quy chế làm việc của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý, thư ký của TTg, các Phó TTg,
các Vụ, Cục: TH, ĐMDN, KTTH, KSTT;
 - Lưu: VT, PL.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Cao Huy

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.