Open navigation

Quyết định 142/QĐ-VPCP ngày 16/03/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 04_CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/QĐ-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2024 

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04/CT-TTG NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/NQ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Văn phòng Chính phủ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Trưởng các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp, kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm xem xét, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch./.

 
Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Tổ Công tác triển khai Đề án 06
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, BHXHVN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Phó TTgCP, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP, Cổng TTĐT;
 - Lưu: VT, KSTT (3)NHT. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 Trần Văn SơnKẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 04/CT-TTG NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2024 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ NĂM 2024 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-VPCP ngày tháng 03 năm 2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ)

Số TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

1

Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Văn phòng Chính phủ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP

Tháng 3/2024

Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2

Thẩm tra các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia, an toàn thông tin, an ninh mạng, công nghiệp công nghệ thông tin.

Cục Kiểm soát TTHC

Các đơn vị liên quan thuộc VPCP; các bộ, ngành, địa phương.

Theo lộ trình đề án 06

Báo cáo thẩm tra của VPCP.

3

Tham gia sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo kết quả rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

Các Vụ, Cục Kiểm soát TTHC

Tổ Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Theo lộ trình đề án 06

Báo cáo, trình TTgCP

4

Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc đôn đốc, hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính chậm được triển khai theo 19 Nghị quyết chuyên đề của Chính phủ giai đoạn 2017-2018.

Cục Kiểm soát TTHC

Tổ Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Tháng 3/2024

Báo cáo, trình TTgCP

5

Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thực hiện liên thông điện tử thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đối với 02 nhóm TTHC: “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất” theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, BHXHVN và các địa phương

Tháng 4/2024

Ban hành Nghị định

6

Nghiên cứu, xây dựng tài liệu hướng dẫn về Mô hình mẫu về Bộ phận một cửa cung cấp dịch vụ công theo hướng kết hợp bộ phận một cửa của các đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn; đánh giá, tổng kết sau thí điểm để phát triển mô hình trên diện rộng.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương có liên quan

Tháng 4/2024

Các cuộc họp, khảo sát được triển khai;Tài liệu Bộ phận Một cửa mẫu; Báo cáo trình BTCN/ trình TTgCP

7

Phối hợp với các địa phương: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bình Dương tổ chức triển khai thí điểm

Cục Kiểm soát TTHC

UBND Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bình Dương

Trong năm 2024

Mô hình cung cấp dịch vụ công

8

Phối hợp với Bộ Công an tham mưu trình Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

Vụ Pháp luật

Cục Kiểm soát TTHC

Quý II/2024

Đề nghị xây dựng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân

9

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc cấp, quản lý chữ ký số công cộng bảo đảm tiện lợi cho tổ chức, cá nhân trong ký các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; sửa đổi Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo trình tự, thủ tục rút gọn, phù hợp với Luật Giao dịch điện tử mới được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 7/2024

Sửa đổi các Văn bản quy phạm liên quan

10

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tháng 9/2024

Ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 73

11

Tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ, hoàn thành cung cấp dịch vụ công thiết yếu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 bảo đảm cắt giảm tối đa giấy tờ, thời gian đi lại và chi phí thực hiện.

Cục Kiểm soát TTHC

Các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW

Theo lộ trình trong Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024

Các nhóm TTHC liên thông điện tử được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

12

Đôn đốc các bộ, ngành xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình điện tử liên thông đối với các nhóm TTHC liên thông theo Đề án 06 và Quyết định 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024; công bố, công khai danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ, ngành

Tháng 4/2024

Quy trình điện tử của từng bộ, ngành và quy trình điện tử liên thông của Chính phủ ban hành

13

Đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chính sách, miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến

Cục Kiểm soát TTHC

Các địa phương

Tháng 3/2024

Nghị quyết miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến

14

Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC đã được số hóa theo đúng quy định.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ, ngành, địa phương

Thường xuyên

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; cấp kết quả và tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được số hóa đáp ứng yêu cầu của Chính phủ

15

Chủ trì hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối, chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC điện tử giữa các hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ, ngành, địa phương

Quý I/2024

Văn bản hướng dẫn

16

Đôn đốc các địa phương triển khai Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định tại Khoản 10 Điều 23 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP để lưu giữ dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

Cục Kiểm soát TTHC

UBND các địa phương

Tháng 6/2024

 

17

Rà soát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của bộ, ngành, địa phương; tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia kể từ năm 2022.

Cục Kiểm soát TTHC

UBND các địa phương

Theo lộ trình

 

18

Thực hiện chỉ đạo, điều hành và đánh giá, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, thời gian thực theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ, ngành, địa phương

Năm 2024

Đánh giá được chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của bộ, ngành, địa phương và công khai Cổng Dịch vụ công quốc gia

19

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quý I/2024

 

20

Thẩm tra dự thảo Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia: việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự, thủ tục rút gọn

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an

Tháng 2/2024

Ban hành Nghị định

21

Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn chuẩn hóa dữ liệu khoản thu (phí, lệ phí, viện phí, học phí...), việc đối soát và hoàn tiền trực tuyến các khoản thu nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công đã nộp vào ngân sách nhà nước

Cục Kiểm soát TTHC

Các bộ, địa phương, cơ quan liên quan

Quý I/2024

 

22

Đôn đốc các Bộ, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn mô hình, chuẩn hóa dữ liệu khoản thu, thực hiện thanh toán trực tuyến viện phí, học phí trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước

Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Quý I/2024

Văn bản đôn đốc

23

Phối hợp với Bộ Công an xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc sử dụng dữ liệu công dân qua khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo đúng mục đích, chống lộ lọt dữ liệu

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan

Tháng 6/2024

Cơ chế kiểm tra, giám sát

24

Theo dõi, đôn đốc các cơ quan triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an Các Vụ thuộc VPCP

Thường xuyên

Đôn đốc tiến độ vào báo cáo định kỳ hoặc đột xuất

25

Phối hợp đánh giá nhu cầu chuyển hạ tầng công nghệ thông tin của VPCP lên Trung tâm dữ liệu quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ

Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an

Theo lộ trình triển khai Nghị định 175

 

26

Phối hợp trong tổng kết pháp luật quy định về dữ liệu phục vụ xây dựng dự thảo Chiến lược dữ liệu của Trung tâm dữ liệu quốc gia và dự án Luật Dữ liệu.

Vụ Pháp luật, Cục Kiểm soát TTHC

Bộ Công an

Theo lộ trình triển khai Nghị định 175

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.