Open navigation

Công văn 1681/VPCP-KGVX ngày 15/03/2024 Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1681/VPCP-KGVX

V/v thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

 Kính gửiBộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 27 tháng 02 năm 2024 Bộ Khoa học và Công nghệ có văn bản số 557/BC-BKHCN báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trong 03 năm (2021-2023). Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra cho giai đoạn 2021–2025; chủ động đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, kịp thời nắm bắt xu thế phát triển của công nghệ, tham khảo kinh nghiệm các nước phát triển trong việc hoàn thiện khung thể chế, chính sách để thúc đẩy có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang (để b/c);
- Các Bộ: KHCN, TTTT, QP, CA, TP, KHĐT, TC, GDĐT, CT, GTVT, NNPTNT, TNMT, LĐTBXH, VHTTDL, YT;
- UBND các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng NN Việt Nam;
- Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, NC, KTTH, Cục KSTT;
 - Lưu: VT, KGVX (2).NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.