Open navigation

Công văn 1696/VPCP-KTTH ngày 15/03/2024 Tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
 --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1696/VPCP-KTTH

V/v tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2024

 Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 18/TTr-NHNN ngày 29 tháng 02 năm 2024 về việc báo cáo tiến độ triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp ổn định thị trường vàng được giao tại Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1035/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, bảo đảm ổn định, bình ổn, an toàn thị trường vàng, góp phần hạn chế tình trạng vàng hóa nền kinh tế, bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trong tháng 3 năm 2024.

2. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Các Bộ: CA, TC, CT;
- Thanh tra Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Vụ: TH;
 - Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




 Mai Thị Thu Vân

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.