Open navigation

Quyết định 201/QĐ-BXD ngày 26/03/2024 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng

BỘ XÂY DỰNG
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2024

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân;

Căn cứ Hướng dẫn số 573/HĐPH-PBGDPL ngày 31/01/2024 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2024 của Bộ Xây dựng”.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế là đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị được giao chủ trì chủ động phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan để triển khai công việc cụ thể theo nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật-Bộ Tư pháp;
 - Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Văn SinhKẾ HOẠCH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2024 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 201/QĐ-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong: (i) Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; (ii) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL); (iii) Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1.3. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

1.4. Cung cấp kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh mới ban hành đến cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi pháp luật hiệu quả; gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng.

2. Yêu cầu

2.1. Quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Đảng; quy định pháp luật về PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; bám sát nhiệm vụ được giao trong các văn bản pháp luật, Quyết định, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật thuộc trách nhiệm Bộ, ngành xây dựng và từng đơn vị.

2.2. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy vai trò của tổ chức pháp chế và trách nhiệm của đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm sự kết nối, lồng ghép các hoạt động.

2.3. Bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đa dạng hóa, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn,...và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi sát sao, kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2023, 2024:

2.1. Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV năm 2024

2.2. Các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2024 (theo thời điểm ban hành văn bản quy phạm pháp luật)

2.3. Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng

- Đơn vị chủ trì: Cục Quản lý hoạt động xây dựng

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Quý III, IV năm 2024 (theo thời điểm Chính phủ ban hành nghị định)

2.4. Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2024 (theo thời điểm Chính phủ ban hành nghị định)

2.5. Các văn bản quy phạm pháp luật khác trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023, năm 2024 của Bộ Xây dựng

- Đơn vị chủ trì: Cục, Vụ được giao chủ trì soạn thảo

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

3. Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng như: dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị; dự thảo Luật Cấp, Thoát nước.

(Nội dung này thực hiện theo Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2024 của Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 108/QĐ-BXD ngày 06/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ được giao chủ trì soạn thảo luật

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Trung tâm thông tin

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

5. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2024.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, liên tục trong cả năm 2024, đặc biệt tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10, tháng 11 năm 2024

6. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương

7. Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ để đề nghị miễn nhiệm, công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

8. Triển khai thực hiện Chương trình hợp tác truyền thông giữa Bộ Xây dựng và Đài Truyền hình Việt Nam giai đoạn 2022-2026 và Chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Bộ Xây dựng và Báo nhân dân giai đoạn 2022-2026 và các Chương trình phối hợp khác (nếu có).

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

9. Phối hợp Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan: thực hiện các Đề án liên quan đến lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật; nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

10. Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

11. Tăng cường triển khai thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo quy định (Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm, trả lời trực tuyến; Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; Tổ chức truyền thông, phổ biến bằng hình thức họp báo, thông cáo báo chí; Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia ...).

- Đơn vị chủ trì: Các Cục, Vụ được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Trung tâm Thông tin, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2024

12. Cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin pháp luật và giải đáp pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024

13. Cập nhật kịp thời và đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và duy trì chuyên mục “Hỏi - Đáp” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng.

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm thông tin

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2024

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan chủ động triển khai theo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ.

2. Vụ Pháp chế:

- Chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng theo Kế hoạch này.

3. Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có trách nhiệm:

a) Chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Vụ Pháp chế để bố trí, sắp xếp các lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo phù hợp về thời gian, địa điểm, thành phần và chất lượng báo cáo viên;

b) Cử báo cáo viên pháp luật Trung ương để tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật theo Kế hoạch của Bộ;

c) Đề xuất phương án tổ chức lồng ghép việc phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình hàng năm của Bộ với việc triển khai các chương trình, đề án khác do Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

4. Văn phòng Bộ và các đơn vị có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách chi thường xuyên của Bộ và của đơn vị theo quy định hiện hành, đồng thời triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.

5. Các đơn vị thuộc Bộ định kỳ 06 tháng (trước ngày 01/06), hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Lưu ý: Thời điểm chốt số liệu báo cáo 06 tháng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/5/2023 và báo cáo 01 năm từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023 theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ Tư pháp quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.